nr. 40 /20.04.2023 privind aprobarea contului de execuţieal bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni şi a situaţiilor financiare pe anul 2022

ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 40 /20.04.2023
privind aprobarea contului de execuţieal bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni şi a situaţiilor financiare pe anul 2022

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 20.04.2023;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 5.426 /10.03.2023 al Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul de performanță la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general consolidate al municipiului Târnăveni şi a situaţiilor financiare pe anul 2022, întocmit în cadrul Direcţiei economice și înregistrat sub nr. 5.499/10.03.2023;

În baza art.57 din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.129, alin (4), lit. a) și art.196, lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al municipiului Târnăveni pe anul 2022, conform anexelor nr. 1 – 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al municipiului Târnăveni pe anul 2021, conform anexelor nr. 4 – 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă contul de execuţie al bugetului creditelor interne al municipiului Târnăveni pe anul 2021, conform anexelor nr. 7 – 8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 4. Se aprobă Situațiile financiare încheiate la 31.12.2022, conform anexelor nr. 9-14, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

 

               

Președinte de ședință    

Mihăilescu Alin Marius                                                         Contrasemnează,    

                                                                                             Secretar General

                                                                                                Ștefan Blănaru