nr. 43/20.04.2023 privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2024

R O M Â N I A              
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 43/20.04.2023
privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2024

 

                Consiliul local al Municipiului, întrunit în şedinţa ordinară din data  de 20.04.2023

                Având în vedere referatul de aprobare nr. 5496/10.03.2023 al Primarului municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024, întocmit în cadrul Direcției economice – Serviciul Impozite şi Taxe Locale, înregistrat sub nr. 5497/10.03.2023;

                În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, art. 491 alin (1);

Luând în considerare prevederile Legii nr. 296/2020, pct. 201 și 207;

Ţinând cont de prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

                În baza prevederilor art.129, alin  (2) lit b), alin (4) lit.c), art. 139 alin.(3) lit.c) și art.196, alin (1) lit a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂŞTE:

 Art.1. Se aprobă indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2024, aplicabile la nivelul Municipiului Târnăveni, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Se stabileşte cota de 10% reprezentând bonificaţie acordată persoanelor fizice pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren şi a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pentru întregul an – până la data de 31 martie 2024.

Bonificaţia de 10% pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren şi a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pentru întregul an – până la data de 31 martie2024 se aplică şi persoanelor juridice.

Art.3.Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de  1 ianuarie 2024, dată la care se abrogă orice dispoziţii contrare prezentei hotărâri.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuterniceşte Primarul municipiului Târnăveni prin direcţiile şi serviciile din cadrul aparatului de specialitate.

                               

  Președinte de ședință     

 Mihăilescu Alin Marius                                                          Contrasemnează,    

                                                                                                Secretar General

                                                                                                   Ștefan Blănaru