nr. 44/20.04.2023 privind aprobarea Regulamentului  privind cadrul, modalitatea și criteriile de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin ANL, administrarea, exploatarea și închirierea acestora în Municipiul Târnăveni

R O M Â N I A                                                                        

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL      

 

 

HOTĂRÂREA nr. 44/20.04.2023
privind aprobarea Regulamentului  privind cadrul, modalitatea și criteriile de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin ANL, administrarea, exploatarea și închirierea acestora în Municipiul Târnăveni

 

 

                Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 20.04.2023,

                Având în vedere Referatul de aprobare nr. 4857/02.03.2023 și Raportul de specialitate privind aprobarea Regulamentului  privind cadrul, modalitatea și criteriile de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin ANL, administrarea, exploatarea și închirierea acestora în Municipiul Târnăveni, întocmit în cadrul Direcției tehnice și înregistrat sub nr. 4858/02.03.2023 ;

           În temeiul    prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare ;

         Ținând cont de prevederile Legii nr. 114/1996, Legea locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996, legea locuinţei, cu modificările şi completările ulterioare

           Având în vedere prevederile art. 129 alin.(2), lit(c) și (d), art.155, alin.1, art.196, lit.(a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

          În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă ŞT E

Art.1.  Se aprobă Regulamentul  privind cadrul, modalitatea și criteriile de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin ANL, administrarea, exploatarea și închirierea acestora în Municipiul Târnăveni, cuprinse în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Formularul de cerere tip , conform Anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Declarația de reconfirmare a criteriilor de acces, conform Anexei 3 la prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă Contractul – cadru pentru închirierea locuințelor, conform Anexei 4 la prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă Lista solicitanților care au acces la locuință ANL, conform Anexei 5 la prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă Lista solicitanților care nu au acces la locuință ANL, conform Anexei 6 la prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă lista de priorități pentru repartizarea locuințelor ANL, conform Anexei 7 la prezenta hotărâre.

Art.8. Se aprobă Lista de repartizare, conform Anexei 8 la prezenta hotărâre.

Art.9. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni, prin Direcţia Tehnică.

              

               

  Președinte de ședință     

 Mihăilescu Alin Marius                                                          Contrasemnează,    

                                                                                             Secretar General

                                                                                                Ștefan Blănaru