nr. 45/20.04.2023 privind modificarea HCL nr.49/31.03.2022

R O M Â N I A                                                                        

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL      

 

HOTĂRÂREA nr. 45/20.04.2023
privind modificarea HCL nr.49/31.03.2022

 

                Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 20.04.2023,

                Având în vedere Referatul de aprobare nr.5562/13.03.2023 și Raportul de specialitate privind modificarea HCL nr.49/31.03.2023, întocmit în cadrul Direcției Tehnice și înregistrat sub nr. 5589/13.03.2023;  

           În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2), lit(c) și (d), art.155, alin.1,  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

          Ținând cont de prevederile art.7, alin. 2 din Legea 52/2003, Legea transparenței decizionale în Administrația Publică,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1  Se aprobă modificarea suprafeței de teren prevăzută în art 2. din HCL nr.49/31.03.2022, de la 8.400 mp  la 12.000 mp.    

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

  Președinte de ședință     

 Mihăilescu Alin Marius                                                          Contrasemnează,    

                                                                                             Secretar General

                                                                                                Ștefan Blănaru