nr. 49/20.04.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Târnăveni

 ROMÂNIA                                                                                           
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

HOTĂRÂREA nr. 49/20.04.2023
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Târnăveni

 

Consiliul local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 20 aprilie 2023,

Luând act de Referatul de aprobare a Primarului municipiului Târnăveni, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 7994/19.04.2023;

Având în vedere urmatoarele prevederi legale :

  • 11 al.4 din Legea nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
  • Hotararea ConsiliuluiLocal al Municipiului Târnăveni 5/31.01.2019
  • 103 din 13 aprilie 2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernuluinr. 115/2022pentru completarea art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernuluinr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unora cte normative
  • HGR nr.4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată,

                Văzând Raportul privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Târnăveni, înregistrat cu nr. 7995/19.04.2023;

În temeiul art.129, și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

                Art. 1. Hotărârea Consiliului Local nr.6/2023, privind menţinerea, în anul 2023, salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Târnăveni, la același nivel cu cel acordat pentru luna decembrie 2022, își încetează aplicabilitatea.

 

Art.2.Salariile de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni precum și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local Târnăveni se stabilesc prin înmulțirea coeficienților de ierarhizare din anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr.5/31.01.2019 cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare potrivit legii pentru anul 2021, respectiv 2300 lei.

 

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Târnăveni prin aparatul de specialitate.

Președinte de ședință

  Mihăilescu Alin-Marius

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Contrasemeneaza
                                                                             Secretar general UAT 
                                                                               Ștefan Blănaru