r. 46/ 20.04.2023 privind aprobarea retragerii unei unităţi administrativ teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”

ROMÂNIA      
JUDEŢUL MUREȘ
CONSILIUL  LOCAL
TÂRNĂVENI

HOTĂRÂREA  nr. 46/ 20.04.2023
privind aprobarea retragerii unei unităţi administrativ teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”

 

         Consiliul Local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din 20 aprilie 2023:

         Văzând referatul de aprobare nr. 5729/ 15.03.2023 și Raportul de specialitate nr. 5730/ 15.03.2023, privind aprobarea retragerii unei unităţi administrativ teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”,

         Ținând cont de prevederile art.12, art.16 alin. (2) lit. „j”, art.20 alin. (3) și art.21 alin. (1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”,

                In baza prevederilor art.7, alin. 2 din Legea 52/2003, Legea transparenței decizionale în Administrația Publică,

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2), lit(c) și (d), art.155, alin.1,  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE :

      Art.1. Se aprobă retragerea din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” a comunei Hodac din judeţul Mureș.

     Art.2. Se mandatează domnul Primar Sorin Megheșan, reprezentant al Municipiului Târnăveni în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, să voteze conform Art.1.

     Art.3. Se mandatează preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, dl. Péter Ferenc, să semneze în numele și pe seama membrilor asociați, hotărârea AGA și Actul Adiţional la Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei.

    Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”.

 

               

  Președinte de ședință     

 Mihăilescu Alin Marius                                                          Contrasemnează,    

                                                                                             Secretar General

                                                                                                Ștefan Blănaru