Proiecte HCL – ședința extraordinară din data de 04 Mai 2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

 

C O N V O C A T O R

 

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.708 din 03 mai 2023 și art.134 al.5 din OUG nr.57 privind Codul administrativ, se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă extraordinară, în data de 04 mai 2023, orele 14.00, cu următorul:

 

P R O I E C T    D E   O R D I N E     D E      Z I

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractarii unui împrumut in valoare de 4.000.000 lei, in conformitate cu prevederile art.1 din OUG nr.24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului.

 

Sedinta se va desfasura prin intermediul mijloacelor electronice  in conditiile prevăzute de art.29 din Hotararea Consiliului Local Tarnaveni nr.93/12.11.2020 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Tarnaveni.

Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

 

 

                  PRIMAR,                                                     SECRETAR GENERAL ,   

          Megheșan Nicolae Sorin                                            Ștefan Blănaru

 

  Târnăveni,

03 mai 2023