nr. 50/04.05.2023 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 4.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI              
COD FISCAL 4323535

     

HOTĂRÂREA nr. 50/04.05.2023
privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 4.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului

 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

 1. 1 alin. (5), art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
 2. 9 paragraful 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
 3. 7 alin. (2), precum și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la contracte;
 4. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. b) și art. 155 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 5. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare;
 6. 61 – 66 și art. 761 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 7. 2 lit. c), k), p), art. 5 alin. (1), art. 6, art. 9 și art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 8. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului;
 9. Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

 

ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

luând act de:

 1. referatul de aprobare prezentat de către primarul Municipiului Târnăveni, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 8.762/02.05.2023;
 2. raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 8.764/02.05.2023;
 3. viza de control financiar preventiv propriu acordată asupra acestui proiect de operațiune;
 4. avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Târnăveni,

 

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și (3) lit. b), coroborate cu cele ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI adoptă prezenta Hotărâre.

 

Art. 1. Se aprobă contractarea de la Ministerul Finanțelor a unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de 4.000.000 lei (fără zecimale), cu o maturitate de maximum 5 ani.

Art. 2. Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru Proiectul ”Reabilitare și modernizare Colegiu Tehnic Târnăveni”  pentru care va fi întocmită cererea pentru autorizarea contractării împrumutului.

Art. 3. Din bugetul local al Municipiului Târnăveni se asigură integral plata serviciului anual al datoriei publice locale aferent împrumutului prevăzut la art. 1.

Art. 4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Municipiului Târnăveni următoarele date:

 1. a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;
 2. b) valoarea împrumutului contractat, în valuta de contract;
 3. c) gradul de îndatorare a Municipiului Târnăveni;
 4. d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a împrumutului;
 5. e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;
 6. f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.
 • Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Municipiului Târnăveni.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul  secretarului Municipiului, în termenul prevăzut de lege, primarului Municipiului și Prefectului Județului Mureș și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet primariatarnaveni.ro.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

      Nan Vlad Adrian

 

Contrasemnează:

     SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI
              Ștefan Blănaru