nr. 51/11.05.2023 cu privire la aprobarea actualizarii Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”REABILITARE CLADIRII PRIMARIEI MUNICIPIULUI TARNAVENI IN SCOPUL CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE, P-TA PRIMARIEI, NR. 7, JUDETUL MURES ”, din cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), Componenta 5- Valul Renovării, Axa 2 -Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice, Operaţiunea B.2.2.a- Renovarea energetică aprofundata a clădirilor publice- Autorităţi locale 

ROMANIA         
JUDEŢUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL LOCAL

      

HOTĂRÂREA nr. 51/11.05.2023
cu privire la aprobarea actualizarii Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”REABILITARE CLADIRII PRIMARIEI MUNICIPIULUI TARNAVENI IN SCOPUL CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE, P-TA PRIMARIEI, NR. 7, JUDETUL MURES ”, din cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), Componenta 5- Valul Renovării, Axa 2 -Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice, Operaţiunea B.2.2.a- Renovarea energetică aprofundata a clădirilor publice- Autorităţi locale 

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința extraordinară din data de 11.05.2023

Având în vedere:

 • Referatul de aprobare nr. 9425/10.05.2023 al Primarului Municipiului Târnăveni;
 • Raportul de specialitate nr. 9427/10.05.2023 al Serviciului Investiţii, achiziţii şi servicii publice din cadrul Primăriei Municipiului Târnăveni;

În conformitate cu prevederile:

 • 44 alin (1) din Legea 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
 • 10 alin.(4) din H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fondurile publice;
 • 6.6.2., 6.6.2.2. şi pct. 6.6.2.3. din Ghidul specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta 5- Valul Renovării, Axa 2 -Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice, Operaţiunea B.2- Renovarea energetică moderată  sau aprofundată a clădirilor publice;

Luând în considerare:

 • Avizul Comisiei tehnico – economice a Primăriei Municipiului Târnăveni nr. 9294/09.05.2023

        În temeiul art. 196, alin.(1), lit. a si ale art.129 alin. (4) lit. d din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 • Conform prevederilor art.7, alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică – Republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

                                                       HOTĂRĂȘTE:

 

             Art.1. Se aprobă Actualizarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ” REABILITARE CLADIRII PRIMARIEI MUNICIPIULUI TARNAVENI IN SCOPUL CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE, P-TA PRIMARIEI, NR. 7, JUDETUL MURES -CORP C1 ”, din cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), Componenta 5- Valul Renovării, Axa 2 -Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice, Operaţiunea B.2.2.a- Renovarea energetică aprofundata a clădirilor publice- Autorităţi locale, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

 

 Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici astfel:

 Principalii indicatori tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii:

 1. a)indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;
 2.  
  Sume fara TVA TVA Sume cu TVA
TOTAL GENERAL 3.878.215,80 730.233,77 4.608.449,57
din care: C+M

(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

3.096.438,46 588.323,48 3.684.761,94

 

 1. b)indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă – elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii – şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;

    Curs euro =  4,9227 lei

   suprafaţa construită desfăşurată: 3 246,5 mp

Total investitie fara TVA 2.659,96 lei/mp 540,35 euro/mp
Total C+M fara TVA 2.123,76 lei/mp 431,42 euro/mp
           
Total investitie cu TVA 2.745,30 lei/mp 642,09 euro/mp
     
Total C+M cu TVA       2.527,27 lei/mp 513,39 euro/mp
           
 1. c)indicatori financiari, socio economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;
 • Crearea de noi locuri de munca pe perioada executiei proiectului;
 • Cresterea calitatii actului administrativ;
 • Multumirea personalului si a tuturor persoanelor ce vor avea acces la o infrastructura

 administrativa si educationala moderna si sigura;

 

 1. Eşalonarea investiţiei ( INV/C+M ) : 4.608.449,57 lei /3.684.761,94 lei, cu TVA

 – anul I: 410.550 lei / C+M  0 lei, cu TVA

 – anul II: 1.771.248,01 lei/ C+M 1.680.232,12 lei, cu TVA

–  anul III: 2.214.826,81 lei/ C+M 1.814.693,75 lei, cu TVA 

–  anul IV: 211.824,75 lei/ C+M  189.836,07 lei, cu TVA

 

 1. Durata de implementare a proiectului este de 36 luni, iar durata de executie a obiectivului de investitii este de 18 luni
 2. Finantarea investitiei :

   Valoarea investitiei : 4.608.449,57 lei cu TVA din care:

   Valoarea totală cheltuieli din lucrări eligibile : 3.711.715,80 lei fara TVA

   Valoarea aferentă contract finanţare PNRR: 3.711.715,80 lei fara TVA

   Buget de stat ( Valoarea TVA aferentă Ctr. PNRR) : 698.598,77 lei   

   Buget local al Municipiului Târnăveni: 198.135 lei cu TVA

 1. Tabel indicatori

Din punct de vedere al recuperarii investitiei, varianta nr. 2 este cea mai viabila, prin faptul ca se recupereaza in aproximativ 5 ani.

 

REZULTATE Unitate de masura Valoare la inceputul implementarii proiectului Valoare la finalul implementarii proiectului – var 1 Valoare la finalul implementarii proiectului – var 2
Consumul anual specific de energie finala pentru incalzire  

 

  (kWh/m2 an)

 

       521,69

 

     115,67

 

   153,87

Consumul de energie primara  totala         685,88

 

     134,89     172,53

 

Consumul de energie primara totala utilizand surse conventionale  

         685,88

 

   134,89

 

     172,53

Consumul de energie primara totala utilizand surse regenerabile  

        0

 

    0

 

     0

Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de sera echivalent  

(kg CO2/m2 an)

 

     99,37

 

    22,55

 

   28,95

 

Art.3 Se aprobă valoarea totală a proiectului, conform Devizului General al Investiției, Anexă 2 la   prezenta Hotărâre.

Art.4  De executarea prezentei hotărâri răspunde primarul Municipiului Tarnaveni.

Art.5 Prezenta se comunică Instituției Prefectului Județului Mureș în vederea    exercitării  controlului legalității.

 

 

         Presedinte de sedinta                                                       Contrasemneaza                  

              Nan Vlad Adrian                                                           Secretar General

                                                                                           Blanaru Stefan