nr. 52/11.05.2023 cu privire la aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ” REABILITARE ŞI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A LICEULUI TEHNOLOGIC CONSTANTIN BRÂNCUŞI -CORP C1 ”, din cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), Componenta 5- Valul Renovării, Axa 2 -Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice, Operaţiunea B.2.1.a- Renovarea energetică moderată a clădirilor publice- Autorităţi locale 

ROMANIA             
JUDEŢUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL LOCAL

      

HOTĂRÂREA nr. 52/11.05.2023
cu privire la aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ” REABILITARE ŞI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A LICEULUI TEHNOLOGIC CONSTANTIN BRÂNCUŞI -CORP C1 ”, din cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), Componenta 5- Valul Renovării, Axa 2 -Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice, Operaţiunea B.2.1.a- Renovarea energetică moderată a clădirilor publice- Autorităţi locale 

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința extraordinară din data de 11.05.2023

Având în vedere:

 • Referatul de aprobare nr. 9429/10.05.2023 al Primarului Municipiului Târnăveni;
 • Raportul de specialitate nr. 9430/10.05.2023 al Serviciului Investiţii, achiziţii şi servicii publice din cadrul Primăriei Municipiului Târnăveni;

În conformitate cu prevederile:

 • 44 alin (1) din Legea 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
 • 10 alin.(4) din H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fondurile publice;
 • 6.6.2., 6.6.2.2. şi pct. 6.6.2.3. din Ghidul specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta 5- Valul Renovării, Axa 2 -Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice, Operaţiunea B.2- Renovarea energetică moderată  sau aprofundată a clădirilor publice;

Luând în considerare:

 • Avizul Comisiei tehnico – economice a Primăriei Municipiului Târnăveni Nr. 9295/09.05.2023

  În temeiul art. 196, alin.(1), lit. a si ale art.129 alin. (4) lit. d din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 • Conform prevederilor art.7, alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică – Republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

                                                       HOTĂRĂȘTE:

 Art.1. Se aprobă Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ” REABILITARE ŞI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A LICEULUI TEHNOLOGIC CONSTANTIN BRÂNCUŞI -CORP C1 ”, din cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), Componenta 5- Valul Renovării, Axa 2 -Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice, Operaţiunea B.2.1.a- Renovarea energetică moderată a clădirilor publice- Autorităţi locale, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

 

 Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici, astfel:

 Principalii indicatori tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii:

 1. a)indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;
 2.  
  Sume fara TVA TVA Sume cu TVA
TOTAL GENERAL 7,494,369.54 1,418,245.49 8,912,615.03
din care: C+M

(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

5,095,198.47 968,087.71 6,063,286.18

 

 1. b)indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă – elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii – şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;

    Curs euro =  4,9227 lei

   suprafaţa construită desfăşurată: 3 246,5 mp

Total investitie fara TVA 2.308,45 lei/mp 468,94 euro/mp
Total C+M fara TVA 1.569,44 lei/mp 318,82 euro/mp
           
Total investitie cu TVA 2.745,30 lei/mp 557,68 euro/mp
           
Total C+M cu TVA         1.867,64 lei/mp   379.40 euro/mp

 

 1. c)indicatori financiari, socio economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;
 • Crearea de noi locuri de munca pe perioada executiei proiectului;
 • Cresterea calitatii actului administrativ si educational;
 • Multumirea personalului si a tuturor persoanelor ce vor avea acces la o infrastructura

 administrativa si educationala moderna si sigura;

 

 1. Eşalonarea investiţiei ( INV/C+M ) : 8.912.615,03 lei /6.063.286,18 lei, cu TVA

 – anul I: 406.980 lei / C+M  0 lei, cu TVA

 – anul II: 2. 756.216,80 lei/ C+M 2.672.437,45 lei, cu TVA

–  anul III: 5.419.121,87 lei/ C+M 3.087.392,43 lei, cu TVA 

–  anul IV: 330.296,36 lei/ C+M  303.456,30 lei, cu TVA

 

 1. Durata de implementare ( luni ) : 36 luni

 

 1. Finantarea investitiei :

    Valoarea investitiei : 8.912.615,03 lei cu TVA din care:

    Valoarea totală cheltuieli din lucrări eligibile : 7.278.015,04 lei fara TVA

    Valoarea aferentă contract finanţare PNRR: 7.278.015,04 lei fara TVA

    Buget de stat ( Valoarea TVA aferentă Ctr. PNRR) : 1.377.252,99 lei   

    Buget local al Municipiului Târnăveni: 257.347 lei cu TVA

 

 1. Tabel indicatori

 

Rezultate Valoare la inceputul implementarii proiectului Valoare la finalul implementarii

proiectului

Reducere Procent
Consumul anual specific de energie finala pentru incalzire (kWh/m2 an)  

82,05

 

31,50

 

50,55

 

61,61

Consumul de energie primara totala (kWh/m2an)  

167,10

 

129,98

 

37,12

 

22,22

Consumul de energie primara totala utilizand surse conventionale (kWh/m2an)  

 

167,10

 

 

122,86

 

 

44,25

 

 

26,48

Consumul de energie primara totala utilizand surse regenerabile (kWh/m2an)  

 

0,00

 

 

7,12

 

 

 

 

Nivelul estimat al gazelor cu efect de sera (echivalent kgCO2/m2an)  

22,95

 

12,26

 

10,69

 

 

46,58

         

Art.3 Se aprobă valoarea totală a proiectului, conform Devizului General al Investiției, Anexă 2 la   prezenta Hotărâre.

Art.4  De executarea prezentei hotărâri răspunde primarul Municipiului Tarnaveni.

Art.5 Prezenta se comunică Instituției Prefectului Județului Mureș în vederea exercitării controlului legalității.

 

         Presedinte de sedinta                                                   Contrasemneaza           Nan Vlad Adrian                                                           Secretar General
                                                                                               Blanaru Stefan