nr. 53/11.05.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – PUZ- ,,Modificare zona functionala”pentru construirea in mai multe etape a urmatoarelor obiective publice: centru de colectare prin aport voluntar, depou autobuze electrice, parcare publica, targ, cu o suprafata de 14112mp, situat pe str. Piata Obor , nr. 9,Tarnaveni, jud. Mures, beneficiar- municipiul Tarnaveni

 R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 53/11.05.2023
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – PUZ- ,,Modificare zona functionala”pentru construirea in mai multe etape a urmatoarelor obiective publice: centru de colectare prin aport voluntar, depou autobuze electrice, parcare publica, targ, cu o suprafata de 14112mp, situat pe str. Piata Obor , nr. 9,Tarnaveni, jud. Mures, beneficiar- municipiul Tarnaveni

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în şedinţa extra ordinară din data de  11 Mai 2023;

Văzând referatul cu nr. 9320/09.05.2023, întocmit de către Directorul Ex. Adjunct al Municipiului Târnăveni;

În baza art. 27¹ lit. c) si art. 56, al.4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

Conform prevederilor art.7, alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică – Republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.

În temeiul art. 196, lit.b) si art. 155, lit.f) alin (5) din O.U.G. 57/2019 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

 Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru ,,Modificare zona functionala”pentru construirea in mai multe etape a urmatoarelor obiective publice: centru de colectare prin aport voluntar, depou autobuze electrice, parcare publica, targ, prin schimbare de destinatie a terenului intravilan in domeniu public, din destinatia actual:constructii si amenajari zone verzi plantate, parcuri, amenajari sportive, parc sportiv, terenuri de sport, stadion, lucrari de echipare tehnico-edilitare, dotari si servicii aferente in zona gospodarie comunala, cu o suprafata de 14112 mp,  beneficiar- Municipiul Tarnaveni, cu sediul in Tarnaveni, str.Piata Primariei, nr. 7, având o valabilitate de 4 ani.

Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

         Presedinte de sedinta                                                       Contrasemneaza                  

              Nan Vlad Adrian                                                          Secretar General

                                                                                           Blanaru Stefan