Proiecte HCL – ședința ordinară din data de 25 mai 2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

 C O N V O C A T O R

 În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 753 din  16.05.2023  si art. 134 al.5 din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la sediul Consiliului Local Tarnaveni, in data de 25 mai 2023, orele 14.00, cu următorul :

P R O I E C T     D E     O R D I N E     D E       Z I:

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni la data de 31.03.2023
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea aderării unei unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”.
  3. Proiect de hotarare privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor și a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru școli al Romaniei, pentru anii școlari 2023 – 2024 si 2024-2025.
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea ”Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite din fonduri ANL” în Municipiul Târnăveni, pentru anul 2023.
  5. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentației de licitație pentru vânzarea cabinetului medical C1-U2, a cotei părți din spațiile comune și a terenului aferent cabinetului medical înscris în CF 53879-C1-U2, situat în Târnăveni, str. Prefect Vasile Moldovan nr.10 și împuternicirea Primarului Municipiului Târnăveni în vederea semnării contractului de vânzare-cumpărare.
  6. Proiect de hotarare privind apobarea Devizului general actualizat faza PT și a indicatorilor tehnico-economici actualizați faza PT pentru proiectul ”Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar pentru Municipiul Târnăveni”
  7. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social Cantina de Ajutor Social.
  8. Solicitare desemnare consilier local in cadrul Programului „Construim Europa impreuna cu autoritatile locale” inregistrata sub nr.9069/04.05.2023.

 

                          PRIMAR,                                          Secretar General ,  
              Megheșan Nicolae Sorin                                   Blănaru Ștefan

 

Târnăveni, 16.05.2023

Completare Proiect Ordine de zi

Proiect de hotărâre privind delegarea dreptului de a depune cererea de finantare in cadrul PNNR Pilonul VI “Dezvoltarea retelei de scoli verzi si achizitionarea de microbuze verzi prin PNNR”

Spre aprobare: