nr. 54/25.05.2023 privind aprobarea  execuţiei  bugetului general consolidat al municipiuluiTârnăveni  la data de 31.03.2023

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTARAREA nr. 54/25.05.2023
privind aprobarea  execuţiei  bugetului general consolidat al municipiuluiTârnăveni  la data de 31.03.2023

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 25 mai 2023;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 9.744/16.05.2023 al Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate privind aprobarea  execuţiei  bugetului general consolidat  al municipiului Târnăveni  la data de 31.03.2023, întocmit în cadrul Direcției economice, înregistrat sub nr.9.745/16.05.2023;

În baza art. 49 alin (12) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare precum și a Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, (art.7, alin.(13);

În temeiulart.129, alin (4), lit. a)și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al municipiului Târnăveni la data de 31.03.2023, conform anexelor nr. 1 – 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al municipiului Târnăveni la data de 31.03.2023, conform anexelor nr. 4 – 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

Președinte de ședință 

    Nan Vlad Adrian                                                               Contrasemneaza,    
                                                                                              Secretar general
                                                                                          Ștefan Blănaru