nr. 55/ 25.052023 privind aprobarea aderării unei unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREȘ 
CONSILIUL  LOCAL                                                                    
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

 

HOTĂRÂREA  nr. 55/ 25.052023
privind aprobarea aderării unei unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”

 

        Consiliul Local al Municipiului Târnăveni,in sedinta ordinara din data de 25.05.2023,

        Văzând referatul de aprobare nr. 7529/ 7.04.2023 , privind aprobarea aderării unei unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, Raportul de specialitate nr. 7530/ 7.04.2023 și Anunțul de transparență decizională nr. 7531/ 7.04.2023

        Având în vedere prevederile art. 8, alin. (2), lit. „c” şi art. 10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi ale art. 10 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, precum si cele ale art. 89, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „e” şi alin. (9) lit. „c” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare ;

       Ținând cont de prevederile art. 13 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”,

        In baza art,7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

        În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin (14) coroborat cu art. 196 alin (1), lit. „a” din O.U.G nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

                                                   HOTĂRĂŞTE

 

        Art.1. Se încuviinţează aderarea la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” a Comunei Sântana de Mureș din judeţul Mureș.

        Art.2. Se mandatează domnul Primar Sorin Megheșan, reprezentant al Municipiului Târnăveni în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, să voteze conform Art.1.

         Art.3. Se mandatează domnul Péter Ferenc, Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” să semneze Actul Adiţional la Actul Constitutiv și la Statutul Asociaţiei.

        Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”.

 

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                       Contrasemnează

           Nan Vlad Adrian                                                                    SECRETAR GENERAL

                                                                                                                                               Stefan Blanaru

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREȘ                                                                                                             

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                

 

Nr. 7529/ 7.04.2023                                      

Referat de aprobare

               la proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării unei

unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară

                                          „AQUA INVEST MUREŞ”

 

 

        Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, constituită în data de 7 aprilie 2008 în scopul gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, a exploatării în comun a reţelelor aferente acestui serviciu aflate în patrimoniul public al unităţilor administrativ – teritoriale, precum şi realizării unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, numără în prezent 93 de membrii.

       La baza constituirii Asociaţiei stă interesul locuitorilor, de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre, pentru îmbunătăţirea calităţii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi creşterea capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor aferente acestui serviciu.

       Asociaţia exercită, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, competenţele şi prerogativele, drepturile şi obligaţiile acestora în temeiul mandatului acordat.

       Comuna Sântana de Mureș din județul Mureș a solicitat aderarea la această Asociaţie.

       Potrivit art.13 din Statut, Asociaţia poate accepta noi membrii cu acordul asociaţilor şi cu încheierea unui Act adiţional la prezentul Statut.

       Orice unitate administrativ-teritorială care devine membru al Asociației acceptă în totalitate prevederile prezentului statut și deleagă gestiunea Serviciului operatorului prin act adițional la contractul de delegare ce va fi semnat de Asociație în numele și pe seama unității administrativ-teritoriale respective.

       Având în vedere cele expuse, propunem Consiliului Local al Municipiului Târnăveni din județul Mureș aprobarea aderării unității administrativ-teritoriale mai sus menționate la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” .

 

                                                               Primar,

                                 Sorin Megheșan

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREȘ                                                                                                             

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                

Direcția tehnică, Urbanism, Amenajarea teritoriului                                                  

 

Nr.: 7530/ 7.04.2023

 

Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării unei unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”

 

 

        Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, constituită în data de 7 aprilie 2008 în scopul gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, a exploatării în comun a reţelelor aferente acestui serviciu aflate în patrimoniul public al unităţilor administrativ – teritoriale, precum şi realizării unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, numără în prezent 93 de membrii.

       La baza constituirii Asociaţiei stă interesul locuitorilor, de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre, pentru îmbunătăţirea calităţii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi creşterea capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor aferente acestui serviciu.

       Asociaţia exercită, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, competenţele şi prerogativele, drepturile şi obligaţiile acestora în temeiul mandatului acordat.

       Comuna Sântana de Mureș din județul Mureș a solicitat aderarea la această Asociaţie.

       Potrivit art.13 din Statut, Asociaţia poate accepta noi membrii cu acordul asociaţilor şi cu încheierea unui Act adiţional la prezentul Statut.

       Orice unitate administrativ-teritorială care devine membru al Asociației acceptă în totalitate prevederile prezentului statut și deleagă gestiunea Serviciului operatorului prin act adițional la contractul de delegare ce va fi semnat de Asociație în numele și pe seama unității administrativ-teritoriale respective.

       Având în vedere cele expuse, propunem Consiliului Local al Municipiului Târnăveni din județul Mureș aprobarea aderării unității administrativ-teritoriale mai sus menționate la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” .

 

Director executiv adjunct,

                                                       Celestin Beleanu

 

 

R O M A N I A

JUDETUL MURES

MUNICIPIUL TARNAVENI

Nr. 7531/ 7.04.2023

 

                                              ANUNȚ TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ

 

 

Astăzi, 7.04.2023, Primarul municipiului Târnăveni, anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: privind aprobarea aderării unei unităţi administrativ teritoriale

la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”

 

Paragraf descriptiv – problema identificată, soluţia propusă de actul normativ, impactul scontat etc.

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, constituită în data de 7 aprilie 2008 în scopul gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, a exploatării în comun a reţelelor aferente acestui serviciu aflate în patrimoniul public al unităţilor administrativ – teritoriale, precum şi realizării unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, numără în prezent 93 de membrii.

       La baza constituirii Asociaţiei stă interesul locuitorilor, de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre, pentru îmbunătăţirea calităţii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi creşterea capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor aferente acestui serviciu.

       Asociaţia exercită, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, competenţele şi prerogativele, drepturile şi obligaţiile acestora în temeiul mandatului acordat.

       Comuna Sântana de Mureș din județul Mureș a solicitat aderarea la această Asociaţie.

       Potrivit art.13 din Statut, Asociaţia poate accepta noi membrii cu acordul asociaţilor şi cu încheierea unui Act adiţional la prezentul Statut.

       Orice unitate administrativ-teritorială care devine membru al Asociației acceptă în totalitate prevederile prezentului statut și deleagă gestiunea Serviciului operatorului prin act adițional la contractul de delegare ce va fi semnat de Asociație în numele și pe seama unității administrativ-teritoriale respective.

       Având în vedere cele expuse, propunem Consiliului Local al Municipiului Târnăveni din județul Mureș aprobarea aderării unității administrativ-teritoriale mai sus menționate la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

– proiectul de hotarare

-referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normative propus (7529/ 7.04.2023);

– raportul compartimentului de resort (7530/ 7.04.2023) ;

Studiile de fundamentare (studiul de impact/fezabilitate etc.) şi datele brute care au stat la baza lor și alte documente considerate relevante, dacă este cazul.

Documentaţia poate fi consultată: pe pagina de internet a Primariei municipiului Târnăveni, https://primariatarnaveni.ro/dezbateri-publice/si la sediul Primariei municipiului Târnăveni Piata Primariei nr.7

Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al Primariei municipiului Târnăveni.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normative supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de ……………………………….: (Termenul se calculează luând în considerare cel puţin 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.) prin:

-formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul https://online.primariatarnaveni.ro/epetitii/public/petitii/addpetitie;

-mesaj în format electronic pe adresa de e-mail:office@primariatarnaveni.ro;

-prin poştă, pe adresa: Primaria municipiului Tarnaveni Piata Primariei nr.7 Tarnaveni judetul Mures;

-la sediul instituţiei, la Registratură, la adresaTarnaveni Piata Primariei nr.7, între orele 09-15 .

Materialele transmise vor purta menţiunea “Propuneri privind aprobarea documentației tehnice REVIZIA nr. 2 / septembrie 2022 privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători de pe raza municipiului Târnăveni ”

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pepagina de internet a instituţiei, la linkul https://primariatarnaveni.ro/dezbateri-publice/.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei  întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altăautoritate sau instituţie public până la data de_____(maxim 10 zile înainte de adoptarea actului normativ).

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0749865590, e-mail transparenta@primariatarnaveni.ro, persoană de contact: Dna Cimpoca Virginia Maria.

 

 

 

                                                               Primarul municipiului Târnăveni

                                                                      Megheșan Nicolae Sorin