nr. 56/25.03.2023  privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor și a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative,  aferente Programului pentru școli al Romaniei, pentru anii școlari 2023 – 2024 si 2024-2025

ROMANIA
JUDEŢUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL LOCAL

      

HOTĂRÂREA nr. 56/25.03.2023
 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor și a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative,  aferente Programului pentru școli al Romaniei, pentru anii școlari 2023 – 2024 si 2024-2025

 

Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni întrunit în şedinţa ordinară in data de 25.05.2023,

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr. _____/16.05.2023 al primarului Municipiului Tarnaveni
  • Raportul inregistrat sub nr. _____/16.05.2023
  • Adresa nr. 15402/15.05.2023 a Consiliului Judetean Mures, inregistrata la Primaria Municipiului Tarnaveni sub nr. 9668/15.05.2023;

Ținând seama de prevederile legale:

  • 129 alin. (2), lit.d) din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
  • prevederile art.1 alin. (4) si al.(5) al O.G. nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene
  • 7 alin. (13) din Legea nr. 53/2002 privind transparența decizională in administrația publică, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor art. 139 coraborate cu art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

 

HOTĂRĂŞTE

 Art.1. Se aprobă neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor și a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative,  aferente Programului pentru școli al Romaniei, pentru anii școlari 2023 – 2024 si 2024-2025.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a sarcinilor din prezenta se încredinţează primarul Municipiului Tarnaveni, prin aparatul de specialitate.

Președinte de ședință 

     Nan Vlad Adrian                                                              Contrasemneaza,    
                                                                                              Secretar general
                                                                                            Ștefan Blănaru