nr. 61/25.05.2023 cu privire la aprobarea delegării dreptului de a depune cererea de finanțare în cadrul PNRR Pilonul VI ”Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi prin PNRR”, către UAT județul Mureș

ROMANIA    
JUDEŢUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL LOCAL

  

HOTĂRÂREA nr. 61/25.05.2023
cu privire la aprobarea delegării dreptului de a depune cererea de finanțare în cadrul PNRR Pilonul VI ”Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi prin PNRR”, către UAT județul Mureș

 

      Consiliul Local al municipiului Târnăveni în ședința ordinară din data de 25.05.2023,

Luând act de:

 • Referatul de aprobare nr. 10200/24.05.2023 al Primarului Municipiului Târnăveni;
 • Raportul de specialitate nr.10201/24.05.2023 al Compartimentului Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Târnăveni;
 • proiectul de hotărâre privind aprobarea delegării dreptului de depunere a cererii de finanțare către UAT Județul Mureș, în cadrul PNRR Pilonul VI ”Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi prin PNRR”

                Având in vedere:

 • a) art. 120 alin. (1), art. 121alin. (1) și alin. (2), art. 138 alin. (1) și alin. (4) din Constituția României, republicată;
 • b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
 • c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat;
 • d) art. 139 alin. 3 coroborat cu art. 5 cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • Conform prevederilor art.7, alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică;
 • În temeiul prevederilor art. 129 alin (1), alin. (2) lit. b), lit. c) și lit. e), alin. (4) lit. d), alin (7) lit. r) și lit. s), art. 134, alin. (4), art. 139 alin. (3) lit. d), lit. f), lit. g) coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 140 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
 •  

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. – Se aprobă delegarea dreptului de depunere a cererii de finanțare în cadrul PNRR Componenta C15, Investiția 10: Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi către UAT Județul Mureș, transferând totodată dreptul de proprietate asupra bunurilor achiziționate (microbuze electrice) cu titlu gratuit, pe durata implementării proiectului

Art. 2 – UAT Târnăveni se angajează să respecte următoarele condiții:

 • asigurarea, pe o durată de minimum 4 ani, a resursei umane (șofer), costurile de reparații și întreținere a microbuzelor, precum și costurile de alimentare.
 • asumarea amplasării unei stații de încărcare în loc public, în localitatea pentru care se cere microbuz electric, nu mai târziu de 31.12.2024.

Art.3  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Municipiului Tarnaveni.

 

       Preşedinte de şedinţă                                                         Contrasemnează

           Nan Vlad Adrian                                                                              Secretar general

                                                                                                                                           Stefan Blanaru