Proiecte HCL – ședința extraordinară din data de 12.06.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

 

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.879 din 07 iunie 2023 și art.134 al.5 din OUG nr. 57 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă extraordinară, în data de 12 iunie  2023, orele 14.00, cu următorul:

 

P R O I E C T    D E   O R D I N E     D E      Z I

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Construirea de insule ecologice digitalizate in municipiul Tarnaveni judetul Mures”

 

Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

 

                  PRIMAR,                                                      SECRETAR GENERAL ,   
          Megheșan Nicolae Sorin                                            Ștefan Blănaru

 

 

  Târnăveni, 07 iunie 2023