nr. 64/29 iunie 2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr.70/28.05.2015 de aprobare a acordării normei de hrană, personalului Direcţiei Poliţia Locală 

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr. 64/29 iunie 2023
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr.70/28.05.2015 de aprobare a acordării normei de hrană, personalului Direcţiei Poliţia Locală 

 

Consiliul Local al municipiului Târnăveni, în şedinţa ordinară din data de 29.06.2023;

                Văzând referatul de aprobare al primarului  municipiului Târnăveni nr. 11016/09.06.2023, prin care se propune modificarea contravalorii normei de hrană, pentru personalul Direcţiei Poliţia Locală Târnăveni și Raportul  de specialitate al Serviciului Organizare Salarizare Resurse Umane nr. 11018/09.06.2023;

                Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr. 127/2010,  s-a aprobat în temeiul prevederilor Legii nr. 155/2010, înfiinţarea Poliţiei Locale a municipiului Târnăveni  ca structură în cadrul aparatului de specialitate al primarului şi prin  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr.70/2015 s-a aprobat acordarea normei de hrană personalului Direcţiei Poliţia Locală  din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Târnăveni şi a Regulamentului de acordare a normei de hrană;

Ţinând seama de prevederile Ordinului nr. 893 din 15 mai 2023 privind actualizarea contravalorii alocaţiei valorice a normelor de hrană acordate personalului poliţiei locale, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35^1 alin. (1) din Legea nr. 155/2010;

In conformitate cu art.7, alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

În temeiul art.129, al.2 lit.b) si al.4 lit.a) precum și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019  privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1. Se modifică art.1 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr. 70/28.05.2015, în sensul modificării contravalorii  alocaţiei valorice a normei de hrană acordate personalului Direcției Poliţia Locală şi va avea următorul cuprins:

  1. norma nr. 6 – pentru personalul, care ocupă funcţii publice specifice de poliţist local şi pentru personalul de conducere – 48 de lei/zi;
  2. norma nr. 12 “B” – normă suplimentară pentru personalul, care lucrează în ture sau schimburi – 5 lei/zi.

Art.2.  Regulamentul de acordare a normei de hrană personalului Direcției Poliţia Locală  din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni, aprobat prin HCL nr. 70/2015 se actualizează cu modificările prevăzute la art.1.

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr. 70/28.05.2015 rămân neschimbate, iar Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr. 114/29.10.2015  îşi încetează aplicabilitatea.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul municipiului Târnăveni prin Direcţia Economică, Direcţia Poliţia Locală şi Serviciul Organizare Salarizare Resurse Umane.

          

      Preşedinte de şedinţă

      Piaskovski Stanislav

                                                                                          Contrasemnează,
                                                                                        Secretar general
                                                        
                                         Blanaru Stefan