nr. 65/29.06.2023 privind aprobarea finanțării din Bugetul local  a sumelor suplimentare stabilite prin Sentința Civilă nr. 151/24.11.2022 și Hotărârea civilă nr. 40/ 10.02.2023, pronunțate de  Tribunalul Specializat Mureș în dosarul nr. 232/1371/2022

ROMANIA
JUDEŢUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL LOCAL

        

HOTĂRÂREA nr. 65/29.06.2023
privind aprobarea finanțării din Bugetul local  a sumelor suplimentare stabilite prin Sentința Civilă nr. 151/24.11.2022 și Hotărârea civilă nr. 40/ 10.02.2023, pronunțate de  Tribunalul Specializat Mureș în dosarul nr. 232/1371/2022

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară  din data de 29.06. 2023;

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 11620/21.06.2023 al Primarului Municipiului Târnăveni;
  • Raportul de specialitate al Compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Târnăveni nr. 11621/21.06.2023;
  • Referatul nr. 11503/19.06.2023 al Compartimentului Juridic, Contencios și Autoritate tutelară;
  • Luând în considerare Sentința Civilă 151/24.11.2022;
  • Ținând cont de Hotărârea civilă nr. 40/ 2023 din data de 10 februarie 2023;
  • În temeiul art. art. 196, alin.(1), lit. a și ale art.129 alin. (4) lit. d din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
  • Adresa nr. 10622/31.05.2023 reprezentand Notificarea privind plata diferentei;
  • Conform prevederilor art. 7, alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică – Republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

     HOTĂRĂȘTE:

 ART 1. Se aprobă finanțarea din Bugetul local al Municipiului Târnăveni a sumelor suplimentare stabilite prin Sentința Civilă nr. 151/24.11.2022 și Hotărârea civilă nr. 40/ 2023 din data de 10 februarie 2023, reprezentand debitul aferent situatiei de plata nr. 10, respectiv suma de 37.875,35 lei, la care se adaugă TVA, calculata cu indicele de ajustare raportat la ICCM aferent lunii noiembrie (157,20) la care se va adauga rata inflatiei si dobanda penalizatoare de la data de 15.07.2022 si pana la data platii debitului.

ART 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

    Preşedinte de şedinţă

      Piaskovski Stanislav

                                                                                       Contrasemnează,
                                                                                     Secretar general
                                                                                                 Blanaru Stefan