Proiecte HCL – ședința ordinară din data de 13 iulie 2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

 

C O N V O C A T O R

          

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 972 din  06.07.2023.  si art. 134 al.5 din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la sediul Consiliului Local Tarnaveni, in data de 13 iulie 2023, orele 14.00, cu următorul :

P R O I E C T     D E     O R D I N E     D E       Z I:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii de lucrari, servicii si produse pentru anul 2023.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea  modificării  Anexei la H.C.L. nr.16/23.02.2023 privind principalele manifestări cultural-artistice, sportive , sociale și educative care se desfășoară în municipiul Târnăveni în anul 2023.

3. Proiect de hotarare  privind aprobarea alocării  sumelor aprobate în bugetul local al municipiului Târnăveni pe anul 2023 cultelor religioase din municipiul Târnăveni.

4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2023.

5. Proiect de hotarare privind aprobarea încheierii unui act adiţional la ”Contractul de delegare a gestiunii activitătilor de colectare si transport a deseurilor municipale si altor fluxuri de deseuri, și operarea stației de transfer Târnăveni componente ale serviciului de salubrizare al Judetului Mureș – zona 5 Târnăveni” nr. 982/16.04.2019.

6. Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrării terenului situat în Municipiul Târnăveni, str. Progresului nr.20.

7. Proiect de hotarare privind aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri destinate închirierii, prezentată în ordinea de prioritate, sesiunea 2, pentru anul 2023.

8. Proiect de hotarare privind însușirea Raportului de evaluarea și aprobarea documentației de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Contractul cadru, Fișa de date și formulare, în vederea organizării licitației pentru închirierea terenului în suprafață de 12.000 mp, situat în Bobohalma, pentru amplasarea temporară a unei sonde de foraj.

9. Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului pentru darea în folosință gratuită către Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade”, a spațiilor situate în imobilul din Municipiul Târnăveni, str. Pompelor nr.14A, în baza art.1 din Hotărârea nr.36/06.04.2023.

10. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – PUZ- ,,Construire centrala electrica fotovoltaica 18MWp, imprejmuire si racord electric, situat pe str. Avram Iancu , nr. 131, 144, Tarnaveni, jud. Mures, beneficiar- TRV SOLAR PARC S.R.L.

 

 

                  PRIMAR,                                                         Secretar General ,  
           Megheșan Nicolae Sorin                                           Blănaru Ștefan

 

 

Târnăveni, 06.07.2023

Spre aprobare :