nr. 67 /13.07.2023 pentru aprobarea  modificării  Anexei la H.C.L. nr.16/23.02.2023 privind principalele manifestări cultural-artistice, sportive , sociale și educative care se desfășoară în municipiul Târnăveni în anul 2023

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 67 /13.07.2023
pentru aprobarea  modificării  Anexei la H.C.L. nr.16/23.02.2023 privind principalele manifestări cultural-artistice, sportive , sociale și educative care se desfășoară în municipiul Târnăveni în anul 2023

 

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 13.07.2023 ;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 11.701/22.06.2023 al Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind  aprobarea modificării  Anexei la H.C.L. nr.16/23.02.2023 privind principalele manifestări cultural-artistice, sportive, sociale și educative care se desfășoară în municipiul Târnăveni în anul 2023, întocmit în cadrul Direcției economice, înregistrat sub nr. 11.703/22.06.2023;

În baza art.5, alin.(3)  din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și a  art.7, alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

În temeiul art. art.129, alin.(2), lit.d)   coroborate cu alin.7. lit. d, e, f şi respectiv, art.196, lit. a) din O.U.G. nr.57/2019  privind Codul administrativ

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se  aprobă  modificarea Listei principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în Municipiul Târnăveni  în anul 2023, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

Președinte ședință

Popa Nicolae Valer                                                               Contrasemneaza
                                                                                         Secretar general,
                                                                                          Blănaru Ștefan