nr. 71/13.07.2023 privind însușirea Raportului de evaluarea și aprobarea documentației  de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Contractul cadru, Fișa de date și formulare, în vederea organizării licitației pentru închirierea terenului în suprafață de 12.000 mp, situat în Bobohalma, pentru amplasarea temporară a unei sonde de foraj

R O M Â N I A                                                                        

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL      

 

 

HOTĂRÂREA nr. 71/13.07.2023
privind însușirea Raportului de evaluarea și aprobarea documentației  de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Contractul cadru, Fișa de date și formulare, în vederea organizării licitației pentru închirierea terenului în suprafață de 12.000 mp, situat în Bobohalma, pentru amplasarea temporară a unei sonde de foraj

 

                Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 27 iulie 2023;

                Având în vedere Referatul de aprobare nr.12173/29.06.2023 a Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul  de specialitate privind însușirea Raportului de evaluarea și aprobarea documentației  de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Contractul cadru, Fișa de date și formulare, în vederea organizării licitației pentru închirierea terenului în suprafață de 12.000 mp, situat în Bobohalma, pentru amplasarea temporară a unei sonde de foraj, întocmit în cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr. 12174/29.06.2023,

          În temeiul prevederilor  art.129, alin.(2), lit.(c) și (d), art.196, lit.(a), art.310, art.312, art.313, art.317, art.322 și următoarele, 334-348 din OUG 57/52019 privind Codul Administrativ;

          Ținând cont de prevederile art.7, alin. 2 din Legea 52/2003, Legea transparenței decizionale în Administrația Publică,

H O T Ă R Ă ŞT E

    

Art.1. Se aprobă prețul minim de pornire la licitație pentru închirierea terenului în suprafață de 12.000 mp, situat în loc. Bobohalma, pentru amplasarea temporară a unei sonde de foraj, în cuantum de 6000 EUR/an, respectiv 29.663 lei/an.

Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini, pentru închirierea prin licitație publică a terenului în suprafață de 12.000mp,  conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Fișa de date a imobilului, conform Anexei nr.2 la prezenta

Art.4. Se aprobă Contractul-cadru, conform Anexei nr.3 la prezenta.

Art.5. Se aprobă Formularul de ofertă, conform Anexei nr.4 la prezenta.

Art.6. Se aprobă Cererea de înscriere, conform Anexei nr.5 la prezenta.   

Art.7. Se aprobă Fișa Ofertantului, conform Anexei nr.6 la prezenta.

Art.8. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.             

               

Președinte ședință

Popa Nicolae Valer                                                                                  Contrasemneaza

Secretar general,

                                                                                                                                               Blănaru Ștefan