nr. 73/13.07.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – PUZ- ,,Construire centrala electrica fotovoltaica 18MWp, imprejmuire si racord electric, situat pe str. Avram Iancu , nr. 131, 144, Tarnaveni, jud. Mures, beneficiar- TRV SOLAR PARC S.R.L.

 R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr. 73/13.07.2023
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – PUZ- ,,Construire centrala electrica fotovoltaica 18MWp, imprejmuire si racord electric, situat pe str. Avram Iancu , nr. 131, 144, Tarnaveni, jud. Mures, beneficiar- TRV SOLAR PARC S.R.L.

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în şedinţa ordinară din data de  27 Iulie 2023;

Văzând referatul cu nr. 10967/08.06.2023, întocmit de către Directorul Ex. Adjunct al Municipiului Târnăveni;

În baza art. 27¹ lit. c) si art. 56, al.4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulteriore si a art. 7 alin. 13 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică;

În temeiul art. 196, lit.b) si art. 155, lit.f) alin (5) din O.U.G. 57/2019 privind administraţia publică locală, republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru ,,Construire centrala electrica fotovoltaica 18MWp, imprejmuire si racord electric, pe terenul cu o suprafata totala de 242592,00 mp, str. Avram Iancu, nr. 131, 144, Tarnaveni, jud. Mures,  beneficiar- TRV SOLAR PARC SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 1, str.Grigore Mora, nr. 13, etj 1, cam. 2, avand o valabilitate de 6 ani.

Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

 

Președinte ședință

Popa Nicolae Valer                                                                      Contrasemneaza

Secretar general,

                                                                                                                                                Blănaru Ștefan