nr. 74 din 26 iulie 2023 de modificare a HCL nr. 83/30.06.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții intitulat ” Realizarea retelei de canalizare menajera in localitatea apartinatoare Bobohalma, municipiul Tarnaveni, judetul Mures “

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA nr. 74 din 26 iulie 2023
de modificare a HCL nr. 83/30.06.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții intitulat Realizarea retelei de canalizare menajera in localitatea apartinatoare Bobohalma, municipiul Tarnaveni, judetul Mures “

 

 

Consiliul Local al municipiului Târnăveni întrunit în şedinţa extraordinară din 26.07.2023,

              Având in vedere:

  • Nota de solicitare clarificări nr. 2 înregistrat la Direcția Generală Planului Național de Redresare și Reziliență Nr. DGPNRR/69936/13.07.2023
  • referatul de aprobare nr. 13595/26.07.2023 al primarului municipiului Târnăveni,
  • raportul de specialitate întocmit de catre Serv. Investitii, achizitii si servicii publice nr. 13596/26.07.2023
  • avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local,

In conformitate cu prevederile:

  • 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completarile ulterioare,
  • 129 alin. (2) lit.b) și lit. d), alin. (4) lit.d), alin. (7) lit. n)din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • 7 alin. (7) din H.G.nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul – cadru al documentaţiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozitiilor art.139 si art.196 alin (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

  • in baza art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții ” Realizarea retelei de canalizare menajera in localitatea apartinatoare Bobohalma, municipiul Tarnaveni, judetul Mures “, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.  Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru lucrarea “Realizarea retelei de canalizare menajera in localitatea apartinatoare Bobohalma, municipiul Tarnaveni, judetul Mures “, conform Anexei.

Art.3. Se aprobă valoarea totală a proiectului, conform Devizului General al investiției, parte din Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “ Realizarea retelei de canalizare menajera in localitatea apartinatoare Bobohalma, municipiul Tarnaveni, judetul Mures “.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează primarul municipiului Târnăveni prin aparatul de specialitate.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Târnăveni în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Târnăveni, Instituției Prefectului județul Mureș, și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei și publicarea pe pagina de internet a Primăriei Târnăveni la adresa https://primariatarnaveni.ro/.

 

 

Președinte ședință

Popa Nicolae Valer                                                             Contrasemneaza
                                                                                    Secretar general,
                                                                                      Blănaru Ștefan