nr. 76/26 iulie 2023 de modificare a HCL nr.150/19.12.2022 și aprobarea implementarii proiectului ”Extindere retea de canalizare menajera a localitatilor componente Custelnic si Botorca, Municipiul Tarnaveni, judetul Mures si Realizarea retelei de canalizare menajera in localitatea apartinatoare Bobohalma, municipiul Tarnaveni, jud. Mures”

ROMANIA     
JUDEŢUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI

CONSILIUL LOCAL

 

        

HOTĂRÂREA nr. 76/26 iulie 2023
de modificare a HCL nr.150/19.12.2022 și aprobarea implementarii proiectului ”Extindere retea de canalizare menajera a localitatilor componente Custelnic si Botorca, Municipiul Tarnaveni, judetul Mures si Realizarea retelei de canalizare menajera in localitatea apartinatoare Bobohalma, municipiul Tarnaveni, jud. Mures”

 

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința extraordinară de indata din data de 26 iulie 2023;

                          Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 13.601/26.07.2023, al Primarului Municipiului Târnăveni;

– Raportul de specialitate nr. 13.603/26.07.2023, al Compartimentului Proiecte cu Finanțare Internațională, din cadrul Primăriei Municipiului Târnăveni;

-Nota de clarificări nr. 2 înregistrat la Direcția Generală Planului Național de Redresare și Reziliență Nr. DGPNRR/69936/13.07.2023

– HCL nr.150/19.12.2022 privind aprobarea implementarii proiectului “Extinderea retelei de canalizare menajera in localitatile Botorca, Custelnic si Bobohalma – Municipiul Tarnaveni, jud. Mures”

     In conformitate cu prevederile:

– Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completarile ulterioare;

– art. 129 alin. (2) lit.b) și lit. d), alin. (7) lit. n) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Ghidului Specific privind accesarea fondurilor europene nerambursabile în cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ- COMPONENTA C1 – MANAGEMENTUL APEI – I1 – EXTINDEREA SISTEMELOR DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN AGLOMERĂRI MAI MARI DE 2.000 DE LOCUITORI ECHIVALENȚI, PRIORITIZATE PRIN PLANUL ACCELERAT DE CONFORMARE CU DIRECTIVELE EUROPENE;

    Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, a căror documentație tehnico-economică a fost aprobată prin HCL nr.83/30.06.2022, modificata prin HCL nr……../26.07.2023, respectiv, HCL nr.149/19.12.2022, modificata prin HCL nr……../26.07.2023 pentru proiectul ”Extindere retea de canalizare menajera a localitatilor componente Custelnic si Botorca, Municipiul Tarnaveni, judetul Mures si Realizarea retelei de canalizare menajera in localitatea apartinatoare Bobohalma, municipiul Tarnaveni, jud. Mures”, care se va depune în cadrul programului Ghidul Specific privind accesarea fondurilor europene nerambursabile în cadrul Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C1 – Managementul Apei – I1 -Extinderea Sistemelor de Apă și Canalizare în Aglomerări mai mari de 2.000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul Accelerat de Conformare cu Directivele Europene;

    În temeiul dispozitiilor art.139 si art.196 alin (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

       Conform prevederilor art.7, alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică – Republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifica HCL nr.150/19.12.2022, dupa cum urmeaza:

 

Art.1.    Se aprobă modificarea titlului cererii de finanțare nr. C1I100122000049/21.12.2022 depusa în data de 21.12.2022 în ”Extindere retea de canalizare menajera a localitatilor componente Custelnic si Botorca, Municipiul Tarnaveni, judetul Mures si Realizarea retelei de canalizare menajera in localitatea apartinatoare Bobohalma, municipiul Tarnaveni, jud. Mures”

Art.2. Se aprobă implementarea proiectului ”Extindere retea de canalizare menajera a localitatilor componente Custelnic si Botorca, Municipiul Tarnaveni, judetul Mures si Realizarea retelei de canalizare menajera in localitatea apartinatoare Bobohalma, municipiul Tarnaveni, jud. Mures”, denumit în continuare Proiect, care va fi depus pentru obținerea de finanțare nerambursabilă în cadrul  Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – COMPONENTA C 1.

Art.3.  Se confirmă necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției ”Extindere retea de canalizare menajera a localitatilor componente Custelnic si Botorca, Municipiul Tarnaveni, judetul Mures si Realizarea retelei de canalizare menajera in localitatea apartinatoare Bobohalma, municipiul Tarnaveni, jud. Mures”.

 

Art.2. Art.3-9 din HCL nr.150/19.12.2022, raman neschimbate fiind renumerotate.

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, se incredinteaza Primarul Municipiului Tarnaveni.

 

 

 

 

 

Președinte ședință

Popa Nicolae Valer                                                                                 Contrasemneaza

Secretar general,

                                                                                                                                     Blănaru Ștefan