Proiecte HCL – ședința extraordinară convocată de îndată în 26 iulie 2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

 

 C O N V O C A T O R

 

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.1004 din 26 iulie 2023 și art.134 al.5 din OUG nr.57 privind Codul administrativ, se convoacă de îndată Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă extraordinară, în data de 26 iulie  2023, orele 16.00, cu următorul:

 

P R O I E C T    D E   O R D I N E     D E      Z I

  

  1. Proiect de hotarare de modificare a HCL nr. 83/30.06.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții intitulat ” Realizarea retelei de canalizare menajera in localitatea apartinatoare Bobohalma, municipiul Tarnaveni, judetul Mures “

 

  1. Proiect de hotarare de de modificare a HCL nr. 149/19.12.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții intitulat “Extindere retea de canalizare menajera a localitatilor componente Custelnic si Botorca, municipiul Tarnaveni, judetul Mures;

 

  1. Proiect de hotarare de de modificare a HCL nr.150/19.12.2022 și aprobarea implementarii proiectului ”Extindere retea de canalizare menajera a localitatilor componente Custelnic si Botorca, Municipiul Tarnaveni, judetul Mures si Realizarea retelei de canalizare menajera in localitatea apartinatoare Bobohalma, municipiul Tarnaveni, jud. Mures”

 

Sedinta se va desfasura prin intermediul mijloacelor electronice  in conditiile prevăzute de art.29 din Hotararea Consiliului Local Tarnaveni nr.93/12.11.2020 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Tarnaveni.

 

Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

 

 

                  PRIMAR,                                                          SECRETAR GENERAL ,   
          Megheșan Nicolae Sorin                                            Ștefan Blănaru

 

 

 

 

  Târnăveni, 26 iulie 2023

Anexe:

Proiect 1  Canalizare Bobohalma

Proiect 2 Canalizare Custelnic si Botorca