nr. 77 /31 august 2023 privind aprobarea  execuţiei  bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  la data de 30.06.2023

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr. 77 /31 august 2023
privind aprobarea  execuţiei  bugetului general consolidat al municipiuluiTârnăveni  la data de 30.06.2023

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 31.08.2023;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 14.126/04.08.2023 al Primarului MunicipiuluiTârnăveni și Raportul de specialitate privind aprobarea  execuţiei bugetului general consolidat  al municipiului Târnăveni  la data de 30.06.2023, întocmit în cadrul Direcției economice, înregistrat sub nr.14.127/04.08.2023;

În baza art. 49 alin (12) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare precum și a Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, (art.7, alin.(13);

În temeiulart.129,alin (4), lit. a)și art.196, lit. a) şidin  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1.Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al municipiului Târnăveni la data de 30.06.2023, conform anexelor nr. 1 – 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al municipiului Târnăveni la data de 30.06.2023, conform anexelor nr. 4 – 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

              

           Presedinte de sedinta                                                 Contrasemneaza

            Popa Felician Lucian                                             Secretar general,

                          Blănaru Ștefan