nr. 80/31 august 2023 privind aprobarea “Regulamentului de autorizare, organizare, atribuirea în gestiune delegată şi controlul executării serviciului de transport în regim de taxi pe raza municipiului Târnăveni”

ROMÂNIA
JUDETUL MURES
MUNICIPIUL  TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂREA nr. 80/31 august 2023
privind aprobarea “Regulamentului de autorizare, organizare, atribuirea în gestiune delegată şi controlul executării serviciului de transport în regim de taxi pe raza municipiului Târnăveni”

 

                 Consiliul Local al municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 31.08.2023

 Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 13480/25.07.2023 întocmit de primarul municipiului Târnăveni, dl. Megheșan Nicolae-Sorin,

Văzând Raportul de specialitate nr.13481/25.07.2023 al Compartimentului transport public local din cadrul municipiului Târnăveni prin care se propune aprobarea “Regulamentului de autorizare, organizare, atribuirea în gestiune delegată şi controlul executării serviciului de transport în regim de taxi pe raza municipiului Târnăveni ”, modificarea și aprobarea noilor tarife pentru serviciile de transpport public de persoane în regim de Taxi.

Conform prevederilor art. 17, alin. 1 din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3, art. 13, art. 14, art. 35, art. 49 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului nr. 356/2007 al Ministrului Internelor şi Reformei Administrative privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere,

În baza art. 9, alin. 2, art. 10, art. 11, alin. 1, art. 13, alin. 1, art. 20, alin. 1 și a art. 43 din Norma metodologică de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi, aprobată prin Ordinul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 243/2007,

În temeiul art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională in administratia publica,

În temeiul prevederilor art. 136 coroborat cu art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. n și art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1.  Se aprobă ″Regulamentul de autorizare, organizare, atribuirea în gestiune delegată şi controlul executării serviciului de transport în regim de taxi pe raza municipiului Târnăveni , conform Anexei  I, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.2.  Se aprobă tariful maximal pentru transportul public de persoane în regim de taxi conform Anexei II care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre..

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Târnăveni.

 

 

           Presedinte de sedinta                                                 Contrasemneaza

            Popa Felician Lucian                                                 Secretar general, 
                                                                                                   Blănaru Ștefan

 

Anexa 1 – Regulamentul de autorizare, organizare, atribuirea în gestiune delegată şi controlul executării serviciului de transport în regim de taxi pe raza municipiului Târnăveni