nr. 82 /31 august 2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a ”Bazei  sportive Cuștelnic”, situată în Municipiul Târnăveni, Cuștelnic nr. 71B

R O M Â N I A               
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

 

HOTĂRÂREA nr. 82 /31 august 2023
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a ”Bazei  sportive Cuștelnic”, situată în Municipiul Târnăveni, Cuștelnic nr. 71B

 

 

                Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 31 august 2023,

                Având în vedere Referatul de aprobare nr.13175/19.07.2023 și Raportul de specialitate privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a ”Bazei sportive Cuștelnic”, situată în Municipiul Târnăveni, Cuștelnic nr. 71B,  întocmit în cadrul Direcției Tehnice și înregistrat sub nr.13179/19.07.2023;  

           În baza prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2), lit(c) și (d), art.155, alin.1, art.196, lit.(a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă ŞT E

 

Art.1  Se aprobă  Regulamentul de organizare și funcționare a ”Bazei sportive Cuștelnic” situată în Municipiul Târnăveni, Cuștelnic nr.71B, conform Anexei la prezenta.

Art.2 Începând cu data intrării în vigoare a prezentului Regulament, se abrogă orice dispoziții contrare acestuia.

Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

                                                              

       

            Presedinte de sedinta                                               Contrasemneaza

            Popa Felician Lucian                                                  Secretar general,                                                                                              Blănaru Ștefan