nr. 83/31 august 2023 privind aprobarea ”Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite din fonduri ANL, sesiunea 2” în Municipiul Târnăveni, pentru anul 2023

R O M Â N I A                                                                        
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

 

 

HOTĂRÂREA nr. 83/31 august 2023
privind aprobarea ”Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite din fonduri ANL, sesiunea 2” în Municipiul Târnăveni, pentru anul 2023

 

 

             Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în ședința ordinară din 31 august 2023;

             Având în vedere Referatul de aprobare nr. 13230/19.07.2023 și Raportul de specialitate privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite din fonduri ANL, sesiunea 2, pentru anul 2023, întocmit în cadrul Direcției tehnice și înregistrat sub nr. 13231/19.07.2023 ;

           În temeiul    prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe ;

           Având în vedere prevederile art. 129 alin.(2), lit(c) și (d), art.155, alin.1, art.196, lit.(a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

          În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă ”Lista de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite din fonduri ANL, sesiunea 2” în Municipiul Târnăveni, pentru anul 2023, conform Anexei la prezenta hotarare.

 Art. 2.  Contestaţiile se vor adresa Primarului Municipiului Târnăveni, în termen de 7 zile de la afişare. Soluţionarea contestaţiilor se va asigura în termen de 15 zile de la primire, în condiţiile legii.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.

              

          Presedinte de sedinta                                                 Contrasemneaza

            Popa Felician Lucian                                                 Secretar general,      
                                                                                    
               Blănaru Ștefan