Sedinţă ordinară data de 28 septembrie 2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

 

C O N V O C A T O R

            

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 1173 din  20.09.2023  și art. 134 al.5 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la sediul Consiliului Local Târnăveni, în data de 28 septembrie 2023, orele 14.00, cu următorul :

 

P R O I E C T  D E  O R D I N E  D E  Z I:

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării cheltuielilor necesare asigurării mentenanței obiectivului de investiții Proiect tip – „Construire Bazin de înot didactic și agrement” din Municipiul Târnăveni, Str. Pompelor, Nr. 14/A, jud. Mureș”.
  2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Târnăveni pe anul 2023.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării tarifelor specifice activității de salubrizare stradală, activități delegate în baza ”Contractului de Concesiune de servicii pentru activitățile de măturare, spălare, stropire și întreținerea căilor publice, colectarea cadavrelor de animale, curățare și transport zăpadă de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț” nr. 25/ 11.07.2019.
  4. Proiect de hotărâre privind completarea art. 2 din HCL nr. 80/31.08.2023.
  5. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare pentru stabilirea redevenței și aprobarea Studiului de oportunitate pentru concesionarea unei suprafețe de 36,97 ha (pășunea Șoroșpata), aparținând domeniului privat al Municipiului Târnăveni, în vederea construirii unui parc fotovoltaic.
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării și a documentației de licitație pentru concesionarea unei suprafețe de 36,97 ha (pășunea Șoroșpata), aparținând domeniului privat al Municipiului Târnăveni, în vederea construirii unui parc fotovoltaic.
  7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Târnăveni în consiliile de administrație ale unităților de învățământ din Municipiul Târnăveni pentru anul școlar 2023-2024.
  8. Proiect de hotărâre privind instalarea unor indicatoare rutiere în Municipiul Târnăveni.

 

 

                        PRIMAR,                                                             Secretar General,  

            Megheșan Nicolae Sorin                                                 Blănaru Ștefan

 

                                                                                                  

PV 31.09.2023

Completare  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetuluigeneral consolidat al Municipiului Târnăveni (punct 2 pe ordinea de zi)