nr. 84 /28.09.2023 privind aprobarea finanțării cheltuielilor necesare asigurării mentenanței obiectivului de  investiții Proiect tip – „Construire Bazin de înot didactic și agrement” din Municipiul Târnăveni, Str. Pompelor, Nr. 14/A, jud. Mureș”

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREȘ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

                                                            

     

HOTĂRÂRE nr. 84 /28.09.2023
privind aprobarea finanțării cheltuielilor necesare asigurării mentenanței obiectivului de  investiții Proiect tip – „Construire Bazin de înot didactic și agrement” din Municipiul Târnăveni, Str. Pompelor, Nr. 14/A, jud. Mureș”

 

 

Având în vedere:

         – includerea obiectivului de investiții  Proiect tip – „Construire Bazin de înot didactic și agrement” din Municipiul Târnăveni, Str. Pompelor, Nr. 14/A, jud. Mureș”, pe lista sinteza a subprogramului “Bazine de înot”, din cadrul PNCIPS, care se derulează prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A.;

                 – Referatul nr. 16265/ 14.09.2023 al Primarului Municipiului Târnăveni;

          – Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr. 28/ 24.02.2022;

          -Raportul de specialitate nr. 16266/ 14.09.2023 al Direcției tehnice și al Direcției economice;

           – Adresa Companiei Naționale de Investiții nr. 16263/ 14.09.2023

      În conformitate cu prevederile :

-Ordonanței Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții “C.N.I.”- S.A, cu modificările și completările ulterioare;

-art. 16 alin (1) si art. 17 din Legea nr. 273 din 2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 –  Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, art.7, alin.(13);

În temeiul prevederilor art. 129 al. 2 lit. b al. 4 lit f și art 196 din și din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

                                                           HOTĂRĂŞTE:

 Art.1. Se aprobă asigurarea finanțării de către unitatea administrativ- teritorială Târnăveni, județul Mureș, a cheltuielilor necesare asigurării întreținerii (mentenanței) anuale a obiectivului din cadrul Proiectului tip de investiții Proiect tip – „Construire Bazin de înot didactic și agrement” din Municipiul Târnăveni, Str. Pompelor, Nr. 14/A, jud. Mureș”, cheltuieli în cuantum de 754.615,00 lei fără TVA/an .

Art.2. Costurile de întreținere anuală a obiectivului realizat, rezultate din analiza cost-beneficiu aferenta întocmirii Proiectului tip – „Construire Bazin de înot didactic și agrement” din Municipiul Târnăveni, Str. Pompelor, Nr. 14/A, jud. Mureș”, revin exclusiv in sarcina beneficiarului, unitatea administrativ-teritorială Târnăveni, județul Mureș, orice alte costuri suplimentare generate în asigurarea mentenanței obiectivului fiind suportate din bugetul local al unității administrativ-teritoriale beneficiară.

Art.3. Unitatea administrativ-teritorială Târnăveni, județul Mureș se obligă să mențină destinația obiectivului realizat și să asigure întreținerea acestuia pe o perioada de minimum 15 ani.

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către primarul unității administrativ-teritoriale Târnăveni, județul Mureș prin intermediul compartimentelor de specialitate.

Art.5. Secretarul general al unității administrativ-teritoriale Târnăveni, județul Mureș va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului-județul Mureș, Companiei Naționale de Investiții ”C.N.I.” S.A. și o va aduce la cunoștința publică.

 

Preşedinte de şedinţă,               

     Precup Emilia                   

   Contrasemneaza,

   Secretar general,
   Blănaru Ștefan