nr. 85/28.09.2023      privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2023

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr. 85/28.09.2023     
privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2023

 

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară  din data de  28.09.2023;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 16.269/14.09.2023 al Primarului Municipiului Târnăveni, Raportul de specialitate privind rectificarea bugetului general consolidat al  municipiului Târnăveni pe anul 2023, întocmit în cadrul Direcției economice, înregistrat sub nr. 16.563/20.09.2023;

În baza prevederilor:

–   Legea   nr. 368/2022  privind bugetul de stat pe anul 2023;

– Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

–  Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, (art.7, alin.(13);

În temeiul art.129, alin (4), lit. a) și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.  1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2023 conform Anexei nr.1A, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia economică din cadrul unităţii administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni.   

 

Preşedinte de şedinţă,               

     Precup Emilia                                                                  Contrasemneaza,
                                                                                             Secretar general,
                                                                                                   Blănaru Ștefan