nr. 86/28.09.2023 privind aprobarea ajustării tarifelor specifice activității de salubrizare stradală, activități delegate în baza ”Contractului de Concesiune de servicii pentru activitățile de măturare, spălare, stropire și întreținerea căilor publice, colectarea cadavrelor de animale, curățare și transport zăpadă de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț” nr. 25/ 11.07.2019

R O M Â N I A

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

                              

HOTĂRÂREA nr. 86/28.09.2023
privind aprobarea ajustării tarifelor specifice activității de salubrizare stradală, activități delegate în baza ”Contractului de Concesiune de servicii pentru activitățile de măturare, spălare, stropire și întreținerea căilor publice, colectarea cadavrelor de animale, curățare și transport zăpadă de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț” nr. 25/ 11.07.2019

 

 

           Consiliul local al municipiului Târnăveni, judeţul Mureş întrunit în ședința din data de 28.09.2023;

Analizând Referatul de aprobare  nr. 14136/04.08.2023 al Primarului municipiului Târnăveni, Raportul nr. 14137 /04.08.2023;

Având în vedere:

  • Prevederile art. 1 alin. (4) lit. e) din Legea nr. nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Prevederile art. 14 din Contractul de Concesiune de servicii pentru activitățile de măturare, spălare, stropire și întreținerea căilor publice, colectarea cadavrelor de animale, curățare și transport zăpadă de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț nr. 25 / 11.07.2019;
  • Prevederile art. 4 lit. c), ale art. 33 – 35 din Ordinul nr. 640 / 2022;
  • Prevederile art. 100 – 103 din Legea 100 / 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
  • Documentația tehnico-economică de ajustare a tarifelor de salubrizare stradală emisă de SCHUSTER ECOSAL S.R.L. cu nr. de înregistrare 264 / 28.07.2023, înregistrată la UAT Municipiul Târnăveni sub nr. 13775 / 28.07.2023;
  • Raportul final al Consultantului S.C. SAH-10 MANAGEMENT S.R.L. înregistrat la UAT Municipiul Târnăveni sub nr. 13861/31.07.2023
  • Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, art. 7, alin 13

                În temeiul dispoziţiilor  art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (7) lit. n), art. 139 alin.(1), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

               

HOTĂRĂȘTE

 

Art.1. Se aprobă ajustarea tarifelor specifice activității de salubrizare stradală, activități delegate în baza (”Contractului de Concesiune de servicii pentru activitățile de măturare, spălare, stropire și întreținerea căilor publice, colectarea cadavrelor de animale, curățare și transport zăpadă de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț”) nr. 25 / 11.07.2019 în conformitate cu Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

 

Art.2.Se mandatează dl primar Megheșan Nicolae Sorin pentru a semna actul adițional la Contractul de Concesiune de servicii pentru activitățile de măturare, spălare, stropire și întreținerea căilor publice, colectarea cadavrelor de animale, curățare și transport zăpadă de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț nr. 25 / 11.07.2019, în conformitate cu forma propusă în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

 

Art.3. Tarifele ajustate se vor aplica începând cu data de 02.10.2023

 

 

Preşedinte de şedinţă,               

     Precup Emilia           

                                                                                  Contrasemneaza,
                                                                                  Secretar general,

                                                                                                          Blănaru Ștefan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1

Tarifele aplicabile după data semnării actului adițional

 

 

 

 

Anexa nr. 2

Propunere act adițional

 

ACT ADIȚIONAL

la contractul de concesiune de servicii pentru activitățile de măturare, spălare, stropire și întreținerea căilor publice, colectarea cadavrelor de animale, curățare și transport zăpadă de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț nr. 25 / 11.07.2019

Între părțile contractante:

 

UAT MUNICIPIUL TÂRNĂVENI cu sediul în ………………………….. și datele de identificare …………………………………, reprezentată legal prin …………………….., în calitate de CONCEDENT

și

S.C. SCHUSTER ECOSAL S.R.L. cu sediul în ………………………….. și datele de identificare …………………………………, reprezentată legal prin …………………….., în calitate de CONCESIONAR

s-a încheiat prezentul act adițional cu următoarele condiții:

 

Articolul I:

Articolul 4.6 din contractul de concesiune de servicii pentru activitățile de măturare, spălare, stropire și întreținerea căilor publice, colectarea cadavrelor de animale, curățare și transport zăpadă de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț nr. 25 / 11.07.2019 se modifică și completează, după cum urmează:

Tarifele aplicabile în cadrul prezentului Contract de concesiune, începând cu data semnării actului adițional de către toate părțile contractante, sunt următoarele:

Articolul II:

Restul prevederilor Contractului de concesiune de servicii pentru activitățile de măturare, spălare, stropire și întreținerea căilor publice, colectarea cadavrelor de animale, curățare și transport zăpadă de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț nr. 25 / 11.07.2019, rămân neschimbate.

 

Încheiat, azi ______________, la sediul CONCEDENTULUI

 

CONCEDENT CONCESIONAR
UAT MUNICIPIUL TÂRNĂVENI S.C. SCHUSTER ECOSAL S.R.L.
   
Primar Administrator
jrs. MEGHEȘAN NICOLAE SORIN ANDREESCU-STRAVA MARIA