nr. 87/28.09.2023 privind  completarea art. 2 din HCL nr. 80/31.08.2023

ROMÂNIA
JUDETUL MURES
MUNICIPIUL  TÂRNĂVENI                                                               
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr. 87/28.09.2023
privind  completarea art. 2 din HCL nr. 80/31.08.2023

 

                 Consiliul Local al municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 28.09.2023

 Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 15700/06.09.2023 întocmit de primarul municipiului Târnăveni, dl. Megheșan Nicolae-Sorin,

Văzând Raportul  nr.15701/06.09.2023 al Compartimentului transport public local din cadrul municipiului Târnăveni prin care se propune completarea art.2 din HCL nr. 80/31.08.2023.

Văzând hotărârea Consiliului Local nr. 80/31.08.2023 

Conform prevederilor art. 17, alin. 1 din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local,  ale art. 3, art. 13, art. 14, art. 35, art. 49 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului nr. 356/2007 al Ministrului Internelor şi Reformei Administrative privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi,

În baza art. 9, alin. 2, art. 10, art. 11, alin. 1, art. 13, alin. 1, art. 20, alin. 1 și a art. 43 din Norma metodologică de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi, aprobată prin Ordinul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 243/2007,

În baza art.7 alin. 13 din Legea 52/2003 actualizată privind transparența decizională in administratia publica,

În temeiul prevederilor art. 136 coroborat cu art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. n și art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

H O T A R A S T E:

 

Art.1.  Se modifică art. 2 din HCL nr. 80/31.08.2023 care va avea următorul conținut:

Tarifele maximale percepute in activitatea de transport persoane in regim de taxi sunt urmatoarele:

TARIFE MAXIMALE ZI NOAPTE
 Tarif de distanţă 3,5 Lei/km

 

4 Lei/km

 

 Tarif orar (de staţionare) 35 Lei/ora

 

40 Lei/ora

 

 Tarif de Pornire 3,5 Lei/km 4 Lei/km

 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Târnăveni.

 

Preşedinte de şedinţă,               

     Precup Emilia                                                                              

Contrasemneaza,
 Secretar general,

Blănaru Ștefan