nr. 88/28.09.2023 privind însușirea Raportului de evaluare pentru stabilirea redevenței și aprobarea Studiului de oportunitate pentru concesionarea unei suprafețe de 36,97 ha (pășunea Șoroșpata), aparținând domeniului privat al Municipiului Târnăveni, în vederea construirii unui parc fotovoltaic

R O M Â N I A                                                                        
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL      

 

HOTĂRÂREA nr. 88/28.09.2023
privind însușirea Raportului de evaluare pentru stabilirea redevenței și aprobarea Studiului de oportunitate pentru concesionarea unei suprafețe de 36,97 ha (pășunea Șoroșpata), aparținând domeniului privat al Municipiului Târnăveni, în vederea construirii unui parc fotovoltaic

 

 

                Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 28 septembrie 2023,

                Având în vedere Referatul de aprobare nr.14634/16.08.2023 și Raportul de specialitate privind însușirea Raportului de evaluare pentru stabilirea redevenței și aprobarea Studiului de oportunitate pentru concesionarea unei suprafețe de 36,97 ha (pășunea Șoroșpata), aparținând domeniului privat al Municipiului Târnăveni, în vederea construirii unui parc fotovoltaic,  întocmit în cadrul Direcției Tehnice și înregistrat sub nr.14639/16.08.2023;  

           În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2), lit(c) și (d), art.155, alin.1,  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

           Ținând cont de prevederile art.308 și art.309 din OUG 57/2019, a Codului Administrativ,

          Având în vedere prevederile art.7, alin. 2 din Legea 52/2003, Legea transparenței decizionale în Administrația Publică,

H O T Ă R Ă ŞT E

           Art.1  Se însușește Raportul de evaluare nr.148/14.08.2023, întocmit de către Evaluator autorizat ANEVAR, ing Suciu Mircea, respectiv valoarea de pornire la licitație a redevenței pentru concesionarea  terenului pășune, în suprafață de 36,97 ha, situat în Târnăveni( pășunea Șoroșpata),  conform Anexei nr.1 la prezenta.

         Art.2    Se aprobă redevența minimă pentru licitația publică de concesionare a terenului pășune, în suprafață de 36,97 ha, situat în Târnăveni( pășunea Șoroșpata), respectiv suma de 10.963 lei/lună.

         Art.3  Se aprobă Studiul de oportunitate pentru concesionarea unei suprafețe de 36,97 Ha ( pășunea Șoroșpata), pe o perioadă de 30 de ani, conform Anexei nr.2 la prezenta.

         Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

                                                              

 

Preşedinte de şedinţă,               

     Precup Emilia                                                                               Contrasemneaza,

                                  Secretar general, 
                                 Blănaru Ștefan