nr. 89/28.09.2023 privind aprobarea concesionării și a documentației de licitație pentru concesionarea unei suprafețe de 36,97 ha (pășunea Șoroșpata), aparținând domeniului privat al Municipiului Târnăveni, în vederea construirii unui parc fotovoltaic

R O M Â N I A                                                                        

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL      

 

HOTĂRÂREA nr. 89/28.09.2023
privind aprobarea concesionării și a documentației de licitație pentru concesionarea unei suprafețe de 36,97 ha (pășunea Șoroșpata), aparținând domeniului privat al Municipiului Târnăveni, în vederea construirii unui parc fotovoltaic

 

                Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 28 septembrie 2023;

                Având în vedere Referatul de aprobare nr.14642/16.08.2023 a Primarului Municipiului Târnăveni și Raportul  de specialitate privind aprobarea concesionării și a documentației de licitație pentru concesionarea unei suprafețe de 36,97 ha (pășunea Șoroșpata), aparținând domeniului privat al Municipiului Târnăveni, în vederea construirii unui parc fotovoltaic, întocmit în cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat sub nr. 14643/16.08.2023

          În temeiul prevederilor  art.129, alin.(2), lit.(c) și (d), art.196, lit.(a), art.303- 331 din OUG 57/52019 privind Codul Administrativ;

          Ținând cont de prevederile art.7, alin. 2 din Legea 52/2003, Legea transparenței decizionale în Administrația Publică,

H O T Ă R Ă ŞT E

               Art.1. Se aprobă concesionarea suprafeței de 36,97 ha (Pășunea Șoroșpata), aparținând domeniului privat al Municipiului Târnăveni, în vederea amplasării unui parc fotovoltaic.

       Art.2. Terenul extravilan situat în Municipiul Târnăveni, în suprafață de 36,97 ha va fi scos temporar ( pe perioada concesionării) din circuitul agricol, de către concesionar, cu avizul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, conform prevederilor art.5 din OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea și organizarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991.

             Art.3. Se aprobă Caietul de sarcini, pentru concesionarea  prin licitație publică a terenului în suprafață de 36,97 ha,  conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

            Art.4. Se aprobă Fișa de date a imobilului, conform Anexei nr.2 la prezenta

            Art.5. Se aprobă Contractul-cadru, conform Anexei nr.3 la prezenta.

            Art.6. Se aprobă Formularul de ofertă, conform Anexei nr.4 la prezenta.

            Art.7. Se aprobă Cererea de înscriere, conform Anexei nr.5 la prezenta.   

            Art.8. Se aprobă Fișa Ofertantului, conform Anexei nr.6 la prezenta.

            Art.9. Se numește dl.Tutecean Dan Cristian, consilier local care să facă parte din Comisia de evaluare pentru concesionarea prin licitație publică a terenului extravilan în suprafață de 36,97 ha aparținând domeniului privat al Municipiului Târnăveni.

            Art.10.  Se numește dl.Candea Ciprian Florin, consilier local care să facă parte din Comisia de soluționare a contestațiilor pentru concesionarea  prin licitație publică a terenului extravilan în suprafață de 36,97 ha,  aparținând domeniului privat al Municipiului Târnăveni.

            Art.11. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.                 

 

 

Preşedinte de şedinţă,               

     Precup Emilia                                                                               Contrasemneaza,

                        Secretar general,
                               Blănaru Ștefan