nr. 90/28.09.2023 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Tarnaveni in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant din municipiul Tarnaveni pentru anul scolar 2023-2024  

R O M Â N I A                         
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                          CONSILIUL LOCAL

          

 HOTĂRÂREA nr. 90/28.09.2023
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Tarnaveni in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant din municipiul Tarnaveni pentru anul scolar 2023-2024  

 

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 28.09.2023;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 15657/24.08.2022, al Primarului Mun. Târnăveni;

Văzând Raportul inregistrat sub nr. 15658/24.08.2022;

In baza art 128 al.2 lit.a-c din Legea învăţământului preuniversitar nr.198/2023;

În temeiul art.129 alin (7), lit. a) și  art.196 lit. a) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.  1.  Se mandateaza urmatoarele persoane sa indeplineasca, pentru anul școlar 2023-2024, functia de reprezentant al consiliului local al municipiului Tarnaveni in consiliul de administratie al unitatii de invatamant preuniversitar, astfel:

 

Liceul Tehnologic :                     1. Nan Vlad Adrian

                                               2. Sim Florin

Liceul teoretic Andrei Barseanu :     1. Ciulea Porime Pavel

                                                    2.Tutecean Dan Cristian

Scoala gimnaziala Traian :        1. Antonya Mihail

                                             2. Incze Csaba Stefan Levente

Scoala gimnaziala Avram Iancu :     1. Precup Emilia

                                                    2.Popa Felician

Scoala Generala Nr.3 :                    1. Popa Nicolae 

Gradinita nr.4 :                              1. Candea Ciprian Florin

                                                   2.  Fodor Alexandru Iosif

Gradinita cu program normal “Laleaua”         1. Cirlea Emanoil

                                                          

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc persoanele nominalizate la art.1.

 

 

Preşedinte de şedinţă,               

Precup Emilia                                                                                   

Contrasemneaza,
Secretar general,
Blănaru Ștefan