Proiecte HCL – ședința ordinară din data de 24 octombrie 2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.1327 din  18.10.2023  si art. 134 al.5 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la sediul Consiliului Local Tarnaveni, in data de 24 octombrie 2023, orele 14.00, cu următorul :

 

P R O I E C T     D E     O R D I N E     D E       Z I:

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 33-05.03.2020, modificată prin HCL nr. 78-27.08.2020, actualizat prin HCL nr. 54-07.04.2022 si HCL nr.105/07.09.2022 pentru obiectivul de investiții: ”REABILITARE ŞI MODERNIZARE COLEGIU TEHNIC TÂRNĂVENI”.
 2. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.79-27.08.2020 de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect, modificata prin HCL nr.53-31.03.2022 si actualizata prin HCL nr.104/07.09.2022,pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizare Colegiu Tehnic Tarnaveni”.
 3. Proiect de hotarare privind modificarea creditelor de angajament aferente proiectului “Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic Tarnaveni aprobate prin HCL nr. 3-19.01.2021 si modificate prin HCL nr. 55-07.04.2022 si HCL nr.106-07.09.2022.
 4. Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 43/26.03.2020, modificată prin HCL nr. 70-30.07.2020, pentru obiectivul de investiții:” REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN TÂRNĂVENI”.
 5. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 67-16.07.2020 de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect,pentru obiectivul de investitii „Reabilitare, modernizare si extindere Scoala Gimnaziala Traian Tarnaveni”.
 6. Proiect de hotarare privind modificarea creditelor de angajament aferente proiectului “Reabilitare, modernizare si extindere Scoala Gimnaziala Traian Tarnaveni, aprobate prin HCL nr. 84-07.10.2020.
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investitii “Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a scolilor din municipiul Tarnaveni”.
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea creditelor de angajament pentru proiectul : “Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a scolilor din municipiul Tarnaveni”.
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea schimbului de locuințe în blocul ANL situat în Municipiul Târnăveni, str. Aleea Gării nr.15.
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea punerii la dispoziția proiectului ”Creșterea eficienței energetice la amplasamentele operate de Compania Aquaserv SA prin utilizarea resurselor regenerabile de energie solară” a terenurilor/bunurilor imobile aparținând Uzinei de apă și a Stației de epurare situate în Municipiul Târnăveni
 11. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea  HCL nr. 80/31.08.2023.
 12. Proiect de hotarare privind completarea  HCL nr. 90/31.08.2023.
 13. Proiect de hotarare privind aprobare PUZ ,,Construire parc fotovoltaic in vederea producerii de energie electrica, construire imprejmuire si racordare la sistemul energetic national” a terenului in suprafata de 15700 mp, Tarnaveni, jud. Mures, str. Pacii, F.N.
 14. Proiect de hotarare privind aprobare PUZ ,,Schimbare functiune teren si lotizare pentru construire case de locuit in regim S+P+E” a terenului in suprafata de 8700 mp, Tarnaveni, str. Libertatii, F.N, beneficiar Simu Ioan si Simu Elisabeta Maria

                     PRIMAR,                                          Secretar General ,  
            Megheșan Nicolae Sorin                                    Blănaru Ștefan

 

Târnăveni,18.10.2023

 

Proces verbal al sedintei ordinare din 28.09.2023

Anexe

la  punctul 2 de pe ordinea de zi

la  punctul 4 de pe ordinea de zi

la  punctul 5 de pe ordinea de zi