nr. 100/24.10.2023 privind aprobarea  creditelor de angajament  aferente proiectului„Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitalea școlilor din municipiul Târnăveni” finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență”(PNRR) în perioada 2023-2024

R O M Â N I A                  
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr. 100/24.10.2023
privind aprobarea  creditelor de angajament  aferente proiectului„Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitalea școlilor din municipiul Târnăveni” finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență”(PNRR) în perioada 2023-2024

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 24 octombrie 2023;

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 18.205/18.10.2023 al Primarului Municipiului Târnăveni ;

– Raportul de specialitate privind aprobarea  creditelor de angajament  aferente proiectului„Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a școlilor din municipiul Târnăveni” finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență”(PNRR) în perioada 2023-2024, întocmit în cadrul Direcției economice, înregistrat sub nr. 18.206/18.10.2023;

– H.C.L. nr.99/24.10.2023  privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect

pentru obiectivul de investitii„Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitalea scolilor din municipiul Tarnaveni”.

În baza prevederilor O.M.F.P. nr 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor  bugetare şi legale, cu modificările şi completările aduse prin O.M.F.P. nr. 547/2009;

În conformitatea cu prevederile art.4, alin. din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale art.7, alin.(13) din  Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

În temeiul art.129, alin (4), lit. a) și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1.  Se aprobă   creditele de angajament aferente ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a școlilor din municipiul Târnăveni” finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență”(PNRR), în perioada 2023-2024, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia economică și Compartimentul  Proiecte cu   finanțare internațională din cadrul unităţii administrativ-teritoriale: Municipiul Târnăveni.

 

 

Preşedinte de şedinţă,               

      Sim Florin                                                                      Contrasemneaza,

    Secretar general,

                                                                                                                     Blănaru Ștefan