nr. 102/24.10.2023 privind aprobarea punerii la dispoziția proiectului ”Creșterea eficienței energetice la amplasamentele operate de Compania Aquaserv SA prin utilizarea resurselor regenerabile de energie solară” a  terenurilor/bunurilor imobile aparținând Uzinei de apă și a Stației de epurare situate în Municipiul Târnăveni

R O M Â N I A                                                                        

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL      

 

 

HOTĂRÂREA nr. 102/24.10.2023
privind aprobarea punerii la dispoziția proiectului ”Creșterea eficienței energetice la amplasamentele operate de Compania Aquaserv SA prin utilizarea resurselor regenerabile de energie solară” a  terenurilor/bunurilor imobile aparținând Uzinei de apă și a Stației de epurare situate în Municipiul Târnăveni

 

 

 

                Consiliul local al Municipiul Târnăveni în sedinţa ordinară din data de 24 octombrie 2023,

                Având în vedere Referatul de aprobare nr.18078/17.10.2023 și Raportul de specialitate privind aprobarea punerii la dispoziția proiectului ”Creșterea eficienței energetice la amplasamentele operate de Compania Aquaserv SA prin utilizarea resurselor regenerabile de energie solară” a  terenurilor/bunurilor imobile aparținând Uzinei de apă și a Stației de epurare situate în Municipiul Târnăveni, întocmit în cadrul Direcției Tehnice și înregistrat sub nr. 18081/17.10.2023;  

           În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2), lit(c) și (d), art.155, alin.1,  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

          Ținând cont de prevederile art.7, alin. 2 din Legea 52/2003, Legea transparenței decizionale în Administrația Publică,

H O T Ă R Ă ŞT E

 Art.1  Se aprobă punerea la  dispoziția proiectului ”Creșterea eficienței energetice la amplasamentele operate de Compania Aquaserv SA prin utilizarea resurselor regenerabile de energie solară” a terenurilor/bunurilor imobile aparținând Uzinei de apă și a Stației de epurare situate în Municipiul Târnăveni, aparținând domeniului public al municipiului, înscrise în CF 53613 Târnăveni și CF 53614 Târnăveni.

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

 

Preşedinte de şedinţă,               

      Sim Florin                                                                Contrasemneaza,

    Secretar general,

                                                                                                                   Blănaru Ștefan