nr. 103/24.10.2023 privind  modificarea si completarea  HCL nr. 80/31.08.2023

ROMÂNIA

JUDETUL MURES

MUNICIPIUL  TÂRNĂVENI                                                               

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA nr. 103/24.10.2023
privind  modificarea si completarea  HCL nr. 80/31.08.2023

 

                 Consiliul Local al municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 24.10.2023,

                Urmare adresei nr. nr.12507/09.10.2023, emisă de Institutia Prefectului judetului Mures

                Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 17865/12.10.2023 întocmit de primarul municipiului Târnăveni, dl. Megheșan Nicolae-Sorin,

Văzând Raportul  nr. 17866/12.10.2023 prin care se propune modificarea si completarea HCL nr. 80/31.08.2023

Văzând hotărârea Consiliului Local nr. 80/31.08.2023 

Conform prevederilor Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local,  ale Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului nr. 356/2007 al Ministrului Internelor şi Reformei Administrative privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi,

În baza art.7 alin. 13 din Legea 52/2003 actualizată privind transparența decizională in administratia publica,

În temeiul prevederilor art. 136 coroborat cu art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. n și art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T A R A S T E:

 

Art.1.  Se modifică al.4 din preambulul HCL nr.80/2023 care va avea următorul conținut

” Conform prevederilor Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului nr. 356/2007 al Ministrului Internelor şi Reformei Administrative privind aprobarea Normelor metodologice pentru

 

aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere”.

Art.2. Se introduce după art.2 din HCL nr.80/2023 un nou articol care va avea următorul conținut:

Art.22 Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.118/2003 privind transportul inregim de taxi in municipiul Tarnaveni cu toate modificările ulterioare.

Art.3. Se modifică Regulamentul (inclusiv anexele acestuia) aprobat prin HCL nr.80/2023 prin inlocuirea unor sintagme cu cele prevazute de legislatia in viogoare, după cum urmează: “persoană desemnată” se va înlocui cu “manager transport in regim de taxi și închiriere”, “atestat professional” se va inlocui cu “certificat de atestare a pregătirii profesionale” iar “serviciul de transport în regim de închiriere”se va înlocui cu “transport în regim de închiriere”.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Târnăveni.

 

 

 

Preşedinte de şedinţă,               

       Sim Florin       

                                                                                                                                                                                             Contrasemneaza,
                                                                                                                          Secretar general,
Blănaru Ștefan