nr.  104/24.10.2023 privind completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Tarnaveni nr.90/2023     

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                          CONSILIUL LOCAL

                                                 

 HOTĂRÂREA nr.  104/24.10.2023
privind completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Tarnaveni nr.90/2023     

 

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 24.10.2023;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 17412/05.09.2023, al Primarului Mun. Târnăveni;

Văzând Raportul inregistrat sub nr. 17413/05.10.2023;

In baza art 128 al.2 lit.c din Legea învăţământului preuniversitar nr.198/2023 ai art. 4 al.1 lit c din Medodologia-Cadru aprobată prin Ordinul Ministrului Educatiei nr.6223/2023;

În temeiul art.129 alin (7), lit. a) și  art.196 lit. a) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.  1.  Se completeaza Hotararea Consiliului Local al municipiului Tarnaveni nr.90/2023   in sensul desemnării a încă unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Tarnaveni  in consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale nr.3, in persoana dlui consilier local Cimpoca Alin Claudiu si a desemnarii unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Tarnaveni  in consiliul de administratie al Colegiului UMFST “George Emil Palade” in persoana dlui consilier  local Popa Nicolae.

 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc persoanele nominalizate la art.1.

 

 

Preşedinte de şedinţă,               

      Sim Florin                                                                Contrasemneaza,
                                                                                   Secretar general,
                                                                                            Blănaru Ștefan