nr.105/24.10.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – PUZ-  ,,Construire parc fotovoltaic in vederea producerii de energie electrica, construire imprejmuire si racordare la sistemul energetic national” a terenului in suprafata de 15700 mp, Tarnaveni, jud. Mures, str. Pacii, F.N.

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA nr.105/24.10.2023
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – PUZ-  ,,Construire parc fotovoltaic in vederea producerii de energie electrica, construire imprejmuire si racordare la sistemul energetic national” a terenului in suprafata de 15700 mp, Tarnaveni, jud. Mures, str. Pacii, F.N.

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în şedinţa ordinară din data de  24 octombrie 2023;

Văzând referatul cu nr. 16851/26.09.2023 întocmit de către Directorul Ex. Adjunct al Municipiului Târnăveni;

În baza art. 27¹ lit. c) si art. 56, al.4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 196, lit.b) si art. 155, lit.f) alin (5) din O.U.G. 57/2019 privind administraţia publică locală, republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru ,,Construire parc fotovoltaic in vederea producerii de energie electrica, construire imprejmuire, racordare la sistemul energetic national,” a terenului in suprafata de 15700 mp, din care 10139 mp este situat in intravilan, iar 5561 mp in extravilanul mun. Tarn, str. Pacii F.N., beneficiar- S.C. Wiki-Wiki Management S.R.L. cu sediul in Tarnaveni, str. Pacii, nr. 82, cu o valabilitate de 6 ani.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

Preşedinte de şedinţă,               

      Sim Florin                                                                Contrasemneaza,
                                                                                  Secretar general,
                                                                                             Blănaru Ștefan

 

Documentatia pentru Planul Urbanistic Zonal pentru ,,Construire parc fotovoltaic in vederea producerii de energie electrica, construire imprejmuire, racordare la sistemul energetic national”