nr. 93/24.10.2023 privind actualizarea indicatorilor  tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 33/05.03.2020, modificată prin HCL nr. 78/27.08.2020, actualizat prin HCL nr. 54/07.04.2022 si HCL nr.105/07.09.2022 pentru obiectivul de investiții: ”REABILITARE ŞI MODERNIZARE COLEGIU TEHNIC TÂRNĂVENI”

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

      

HOTĂRÂREA nr. 93/24.10.2023
privind actualizarea indicatorilor  tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 33/05.03.2020, modificată prin HCL nr. 78/27.08.2020, actualizat prin HCL nr. 54/07.04.2022 si HCL nr.105/07.09.2022 pentru obiectivul de investiții:       ” REABILITARE ŞI MODERNIZARE COLEGIU TEHNIC TÂRNĂVENI”

 

            Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.10.2023

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr.17975/13.10.2023 a Primarului Municipiului Târnăveni;
  • Raportul de specialitate Nr. 17976/13.10.2023, al Compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Târnăveni;
  • Luând in considerare prevederile art. 44 alin (1) din Legea 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare
  • În temeiul art. 196, alin.(1), lit.a si ale art.129 alin. (4) lit.d din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
  • Conform prevederilor art.7, alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică- Republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

     HOTARASTE:

 

Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor  tehnico-economici, la obiectivul de investiții „Reabilitare şi modernizare Colegiul Tehnic, Târnăveni”

 

  1. Principalii indicatori tehnico-economici, actualizați   ai investiției:

 

                      VALOAREA TOTALĂ                     DIN CARE  C+M

                23,943,209.73 lei cu TVA                 20,298,888.57 lei cu TVA

         20,150,081.08 lei fără TVA              17,057,889.55 lei fără TVA

 

  1. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

     – anul I            275,370.50 ( Val totală)  lei, cu TVA / 0.00  lei, cu TVA (Val. constr.      Montaj)

     – anul II          51,726.85 ( Val totală)  lei, cu TVA / 0.00  lei cu TVA (Val. constr. Montaj)

     – anul III         23,616,112.38 ( Val totală)  lei, cu TVA / 20,298,888.57 lei cu TVA (Val. constr. Montaj)

 

 

  1. Durata de realizare:
  • 12 luni

 

  1. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în  

            funcție de specificul şi ținta fiecărui obiectiv de investiții

 

Număr de clase existente/propuse= 19

Număr total elevi =421

Număr mediu elevi/clasa existent= 22,15

VALOARE DE INVENTAR Clădire (C1) Vi = 3.147.440,00 lei

INVESTIŢIA VALOARE C+M =20,298,888.57  lei

VALOARE/Ad = 3.814,15 lei/mp

  Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Municipiului Târnăveni.

  

 

Preşedinte de şedinţă,               

      Sim Florin                                                       Contrasemneaza,
                                                                            Secretar general,
                                                                                        Blănaru Ștefan