nr. 94/24.10.2023 privind modificarea HCL nr.79/27.08.2020 de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect, modificata prin HCL nr.53/31.03.2022 si actualizata prin HCL nr.104/07.09.2022,pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizare Colegiu Tehnic Tarnaveni”

ROMANIA                                                                                                                        
JUDEŢUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL LOCAL

    

HOTĂRÂREA nr. 94/24.10.2023
privind modificarea HCL nr.79/27.08.2020 de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect, modificata prin HCL nr.53/31.03.2022 si actualizata prin HCL nr.104/07.09.2022,pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizare Colegiu Tehnic Tarnaveni”

 

                          Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 24.10.2023;

                          Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 973/13.10.2023 al Primarului Municipiului Târnăveni;
  • Raportul de specialitate nr. 974/13.10.2023, al Compartimentului Proiecte cu Finanțare Internațională, din cadrul Primăriei Municipiului Târnăveni;
  • Luând in considerare prevederile art. 44 alin (1) din Legea 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
  • În temeiul art. art. 196, alin.(1), lit. a si ale art.129 alin. (4) lit. d din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
  • In baza prevederilor V – art.19, art.20, art.21 si art.22 din OUG 64/2022 privind ajustarea prețurilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile;
  • Conform prevederilor art.7, alin.(13) din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică – Republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

                                                       HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se modifica Art. 2 si Art.3 din HCL nr. 79/27.08.2020 de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect, modificata prin HCL nr. 53/31.03.2022 si actualizata prin HCL nr.104/07.09.2022, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare si modernizare Colegiu Tehnic Târnăveni”, după cum urmează:

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare si modernizare Colegiu Tehnic Târnăveni”, în cuantum de 23.943.209,73 lei (inclusiv TVA).

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect, în cuantum de 5.624.157,87 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 366.381,03 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Reabilitare si modernizare Colegiu Tehnic Târnăveni”.

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 79/27.08.2020, modificata prin HCL nr. 53/31.03.2022 si actualizata prin HCL nr.104/07.09.2022, rămân neschimbate.

 

Preşedinte de şedinţă,               

      Sim Florin                                                                Contrasemneaza,

    Secretar general,

                                                                                                                                 Blănaru Ștefan