nr.95/24.10.2023 privind modificarea  creditelor de angajament  aferente proiectului ”Reabilitare și modernizare Colegiu Tehnic Târnăveni”aprobate prin H.C.L nr.3/19.01.2021 și modificate prin H.C.L nr.55/07.04.2022 și H.C.L. nr.106/07.09.2022

R O M Â N I A   
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA nr.95/24.10.2023
privind modificarea  creditelor de angajament  aferente proiectului ”Reabilitare și modernizare Colegiu Tehnic Târnăveni”aprobate prin H.C.L nr.3/19.01.2021 și modificate prin H.C.L nr.55/07.04.2022 și H.C.L. nr.106/07.09.2022

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 24 octombrie 2023;

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 18.097/17.10.2023 al Primarului Municipiului Târnăveni ;

– Raportul de specialitate privind modificarea  creditelor de angajament  aferente proiectului  ” ”Reabilitare și modernizare Colegiu Tehnic Târnăveni” aprobate prin H.C.L nr.3/19.01.2021 și modificate prin H.C.L nr.55/07.04.2022 și H.C.L. nr.106/07.09.2022, întocmit în cadrul Direcției economice, înregistrat sub nr. 18.099/17.10.2023;

– H.C.L. nr.94/24.10.2023  privind modificarea HCL nr.79/27.08.2020 de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect,modificata prin HCL nr.53/31.03.2022 si actualizata prin HCL nr.104/07.09.2022, pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizare Colegiu Tehnic Tarnaveni”;

În baza prevederilor O.M.F.P. nr 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor  bugetare şi legale, cu modificările şi completările aduse prin O.M.F.P. nr. 547/2009;

În conformitatea cu prevederile art.4, alin. din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale art.7, alin.(13) din  Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

În temeiul art.129, alin (4), lit. a) și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1.  Se aprobă  modificarea creditelor de angajament aferente proiectului ”Reabilitare și modernizare Colegiu Tehnic Târnăveni” pentru perioada 2021-2023, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia economică și Compartimentul  Proiecte cu   finanțare internațională din cadrul unităţii administrativ-teritoriale: Municipiul Târnăveni.

 

 

Preşedinte de şedinţă,               

      Sim Florin                                                                      Contrasemneaza,

    Secretar general,

                                                                                                                     Blănaru Ștefan