nr. 96/24.10.2023 privind actualizarea indicatorilor  tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 43/26.03.2020, modificată prin HCL nr. 70/30.07.2020, pentru obiectivul de investiții:” REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN TÂRNĂVENI”

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

       

HOTĂRÂREA nr. 96/24.10.2023
privind actualizarea indicatorilor  tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 43/26.03.2020, modificată prin HCL nr. 70/30.07.2020, pentru obiectivul de investiții:” REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN TÂRNĂVENI”

 

            Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.10.2023;

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 17788/11.10.2023 a Primarului Municipiului Târnăveni;
  • Raportul de specialitate Nr. 17789/11.10.2023, al Compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Târnăveni;
  • Luând in considerare prevederile art. 44 alin (1) din Legea 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare
  • În temeiul art. 196, alin.(1), lit.a si ale art.129 alin. (4) lit.d din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
  • Conform prevederilor art.7, alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică- Republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

     HOTARASTE:

 

Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor  tehnico-economici, la obiectivul de investiții ” REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN TÂRNĂVENI”

  1. Principalii indicatori tehnico-economici, actualizați ai investiției:

 

                      VALOAREA TOTALĂ                                           DIN CARE  C+M

                21.265.349,15 lei cu TVA                 17.733.657,47 lei cu TVA

          17.886.544,17  lei fără TVA             14.902.233,17 lei fără TVA

 

 

  1. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

     – anul I            425.867,58 ( Val totală)  lei, cu TVA / 0.00  lei, cu TVA (Val. constr.      Montaj)

     – anul II          3.241.604,18 ( Val totală)  lei, cu TVA / 3.156.271,47  lei cu TVA (Val. constr. Montaj)

     – anul III         17.597.877,39 ( Val totală)  lei, cu TVA / 14.577.386,00 lei cu TVA (Val. constr. Montaj)

 

 

  1. Durata de realizare:
  • 24 luni

 

  1. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul şi ținta fiecărui obiectiv de investiții

 

Număr de clase existente/propuse= 28/33

Număr total elevi =818

Număr mediu elevi/clasa existent/propus= 30/25

VALOARE DE INVENTAR Clădire (C1) Vi = 625.386,66 lei

INVESTIŢIA VALOARE C+M = 17.733.657,47 lei

VALOARE/Ad = 3.211,08 lei/mp

 

 Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă,               

      Sim Florin                                                  Contrasemneaza,
                                                                      Secretar general,
                                                                                 Blănaru Ștefan