nr. 97/24.10.2023 privind modificarea HCL nr.67/16.07.2020 de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect,pentru obiectivul de investitii „Reabilitare, modernizare si extindere Scoala Gimnaziala Traian Tarnaveni”

ROMANIA       
JUDEŢUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL LOCAL

      

HOTĂRÂREA nr. 97/24.10.2023
privind modificarea HCL nr.67/16.07.2020 de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect,pentru obiectivul de investitii „Reabilitare, modernizare si extindere Scoala Gimnaziala Traian Tarnaveni”

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 24.10.2023;

                          Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 17784/11.10.2023 al Primarului Municipiului Târnăveni;
  • Raportul de specialitate nr.17785/11.10.2023, al Compartimentului Proiecte cu Finanțare Internațională, din cadrul Primăriei Municipiului Târnăveni;
  • Luând in considerare prevederile art. 44 alin (1) din Legea 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
  • În temeiul art. art. 196, alin.(1), lit. a si ale art.129 alin. (4) lit. d din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
  • In baza prevederilor V – art.19, art.20, art.21 si art.22 din OUG 64/2022 privind ajustarea prețurilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile;
  • Conform prevederilor art.7, alin.(13) din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică – Republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.

                                                       HOTĂRĂȘTE:

 Art. 1. Se modifica Art. 2 si Art.3 din HCL nr. 67/16.07.2020 de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect, pentru obiectivul de investiții Reabilitare, modernizare si extindere Scoala Gimnaziala Traian Tarnaveni”, după cum urmează:

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului Reabilitare, modernizare si extindere Scoala Gimnaziala Traian Tarnaveni”, în cuantum de 21.265.349,15 lei (inclusiv TVA).

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect, în cuantum de 1.122.422,71 lei (inclusiv TVA), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 402.858,53 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului Reabilitare, modernizare si extindere Scoala Gimnaziala Traian Tarnaveni”.

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 67/16.07.2020, rămân neschimbate.

 

 

Preşedinte de şedinţă,               

      Sim Florin                                                                Contrasemneaza,
                                                                                  Secretar general,
                                                                                          Blănaru Ștefan