nr.98/24.10.2023 privind modificarea  creditelor de angajament  aferente proiectului  ” Reabilitare, modernizare și extindere școala Gimnazială Traian Târnăveni”, aprobate prin H.C.L nr. 84/07.10.2020

R O M Â N I A            
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr.98/24.10.2023
privind modificarea  creditelor de angajament  aferente proiectului  ” Reabilitare, modernizare și extindere școala Gimnazială Traian Târnăveni”, aprobate prin H.C.L nr. 84/07.10.2020

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din data de 24 octombrie 2023;

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 18.092/17.10.2023 al Primarului Municipiului Târnăveni ;

– Raportul de specialitate privind modificarea  creditelor de angajament  aferente proiectului  ” Reabilitare, modernizare și extindere școala Gimnazială Traian Târnăveni”, aprobate prin H.C.L nr.84/07.10.2020, întocmit în cadrul Direcției economice, înregistrat sub nr. 18.094/17.10.2023;

– H.C.L. nr.97/24.10.2023 privind modificarea HCL nr.67/16.07.2020 de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect, pentru obiectivul de investitii „Reabilitare, modernizare si extindere Scoala Gimnaziala Traian Tarnaveni”;

 

În baza prevederilor O.M.F.P. nr 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor  bugetare şi legale, cu modificările şi completările aduse prin O.M.F.P. nr. 547/2009;

În conformitatea cu prevederile art.4, alin. din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.129, alin (4), lit. a) și art.196, lit. a) şi din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă  modificarea creditelor de angajament aferente proiectului” Reabilitare, modernizare și extindere școala Gimnazială Traian Târnăveni”, pentru perioada 2020-2023, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia economică și Compartimentul  Proiecte cu    finanțare internațională din cadrul unităţii administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni.

 

 

Preşedinte de şedinţă,               

      Sim Florin                                                                     Contrasemneaza,
                                                                                        Secretar general,
                                                                                                Blănaru Ștefan